Visa allt om OFR Fastighets AB
Visa allt om OFR Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 498 9 466 9 267 8 523 8 933 7 884 6 819 7 887 8 048 7 913
Övrig omsättning 259 276 155 243 287 317 419 404 461 451
Rörelseresultat (EBIT) -13 185 -6 137 1 444 4 130 4 067 -985 2 349 578 3 028 2 505
Resultat efter finansnetto -13 454 -6 117 1 219 3 806 3 607 -1 350 1 852 108 2 757 1 909
Årets resultat 98 73 692 2 246 2 118 -195 1 042 63 1 408 1 491
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 525 27 233 26 610 26 759 26 887 27 292 23 184 23 277 23 862 24 336
Omsättningstillgångar 28 498 10 012 5 175 7 255 7 112 5 087 9 652 6 562 7 182 5 255
Tillgångar 63 023 37 245 31 784 34 014 34 000 32 379 32 836 29 839 31 045 29 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 070 19 972 19 899 19 207 16 961 14 844 15 039 13 996 13 933 12 525
Obeskattade reserver 0 0 2 112 1 772 832 0 1 154 701 677 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 035 9 160 5 447 9 435 13 935 13 935 13 935 13 935 13 935 13 935
Kortfristiga skulder 2 917 8 112 4 326 3 599 2 271 3 601 2 708 1 206 2 500 3 131
Skulder och eget kapital 63 023 37 245 31 784 34 014 34 000 32 379 32 836 29 839 31 045 29 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 75 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 9 37 39 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 757 9 742 9 422 8 766 9 220 8 201 7 238 8 291 8 509 8 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 6 819 7 887 8 048 7 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 96 361 375 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 515 -5 650 1 913 4 551 4 472 -674 2 673 1 157 3 619 3 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,90% 2,15% 8,73% -4,59% 13,31% 15,62% -13,54% -2,00% 1,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,76% -16,24% 4,74% 12,37% 12,25% -2,40% 7,34% 2,25% 10,80% 8,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -124,60% -63,90% 16,27% 49,38% 46,62% -9,84% 35,34% 8,52% 41,66% 32,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 243,67% 20,07% 9,16% 42,90% 54,19% 18,85% 101,83% 67,91% 58,18% 26,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,85% 53,62% 67,79% 60,53% 51,69% 45,84% 48,39% 48,64% 46,45% 42,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 976,96% 123,42% 119,63% 201,58% 313,17% 141,27% 356,43% 544,11% 287,28% 167,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...