Visa allt om JMS Lantbruk AB
Visa allt om JMS Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 421 7 374 7 724 6 679 5 528 5 316 4 880 5 045 4 871 3 551
Övrig omsättning 23 3 144 3 669 790 666 1 185 1 015 1 117
Rörelseresultat (EBIT) 607 7 364 1 113 752 -120 -111 411 1 579 606
Resultat efter finansnetto 489 -150 138 747 562 -229 -142 298 1 506 593
Årets resultat 74 74 83 70 69 58 130 251 672 280
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 624 8 737 9 561 9 056 8 986 4 667 4 652 4 498 3 021 3 007
Omsättningstillgångar 5 319 4 546 5 231 5 281 4 793 4 009 4 297 4 636 3 781 3 317
Tillgångar 13 943 13 283 14 792 14 337 13 779 8 676 8 949 9 134 6 802 6 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 091 1 067 1 043 1 010 990 971 1 263 1 413 1 362 780
Obeskattade reserver 3 088 2 677 2 903 2 848 2 172 1 679 1 967 2 255 2 291 1 703
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 808 7 558 7 946 8 180 7 380 3 600 3 740 1 428 1 470 1 513
Kortfristiga skulder 1 957 1 981 2 901 2 299 3 237 2 426 1 979 4 038 1 679 2 328
Skulder och eget kapital 13 943 13 283 14 792 14 337 13 779 8 676 8 949 9 134 6 802 6 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 790 840 1 140 1 150 512 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 293 1 570 1 318 1 324 370 209 96 78 26 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 410 447 355 343 313 314 383 385 167 127
Utdelning till aktieägare 50 50 50 50 50 50 350 280 200 90
Omsättning 7 444 7 377 7 868 6 682 6 197 6 106 5 546 6 230 5 886 4 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 484 1 475 1 545 1 336 1 382 1 772 1 627 1 682 1 624 1 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 346 410 343 341 379 467 550 549 247 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 661 1 016 1 409 2 014 1 448 595 448 900 1 978 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,64% -4,53% 15,65% 20,82% 3,99% 8,93% -3,27% 3,57% 37,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,88% 0,67% 3,10% 8,37% 6,08% -0,65% -0,21% 5,18% 24,18% 11,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,18% 1,21% 5,93% 17,97% 15,16% -1,05% -0,39% 9,38% 33,77% 19,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,44% 67,93% 63,88% 63,00% 59,46% 63,45% 63,83% 61,25% 61,47% 60,83%
Rörelsekapital/omsättning 45,30% 34,78% 30,17% 44,65% 28,15% 29,78% 47,50% 11,85% 43,15% 27,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,10% 23,75% 22,36% 21,68% 18,80% 25,45% 30,31% 33,25% 44,27% 31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,56% 30,74% 40,61% 44,93% 53,51% 55,81% 45,48% 35,39% 53,78% 48,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...