Visa allt om Roma Sanitet Production Aktiebolag
Visa allt om Roma Sanitet Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 336 7 607 5 458 5 175 5 422 5 235 5 296 4 476 5 688 5 028
Övrig omsättning 84 - - - - - 58 117 159 208
Rörelseresultat (EBIT) 1 344 980 622 201 637 742 409 8 660 320
Resultat efter finansnetto 1 342 981 628 227 685 744 422 8 670 323
Årets resultat 1 028 836 465 128 361 398 239 12 336 263
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 239 1 517 1 222 375 423 268 248 252 550 575
Omsättningstillgångar 3 081 2 946 2 442 2 675 2 915 2 637 2 505 2 261 2 152 1 616
Tillgångar 4 320 4 463 3 664 3 050 3 339 2 905 2 754 2 513 2 702 2 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 431 2 603 2 067 1 902 2 074 2 013 1 815 1 776 1 765 1 429
Obeskattade reserver 697 695 798 781 729 545 352 260 274 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 193 1 165 798 367 536 346 586 476 664 687
Skulder och eget kapital 4 320 4 463 3 664 3 050 3 339 2 905 2 754 2 513 2 702 2 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 792 768 770 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 212 986 820 904 799 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 113 827 934 611 595 593 275 562 219
Utdelning till aktieägare 650 800 300 300 300 300 200 200 0 0
Omsättning 8 420 7 607 5 458 5 175 5 422 5 235 5 354 4 593 5 847 5 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 779 2 536 1 819 2 588 2 711 2 618 2 648 2 238 2 844 2 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 783 611 913 778 708 710 683 677 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 381 1 010 664 250 676 779 449 48 699 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,58% 39,37% 5,47% -4,56% 3,57% -1,15% 18,32% -21,31% 13,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,13% 21,98% 17,17% 7,57% 20,49% 25,65% 15,47% 0,36% 24,87% 14,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,13% 12,90% 11,52% 4,46% 12,62% 14,23% 8,04% 0,20% 11,81% 6,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,80% 54,13% 58,32% 51,50% 51,90% 52,86% 45,34% 46,27% 47,22% 41,53%
Rörelsekapital/omsättning 22,65% 23,41% 30,12% 44,60% 43,88% 43,76% 36,23% 39,88% 26,16% 18,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,86% 70,47% 73,40% 82,33% 78,21% 83,12% 75,32% 78,30% 72,62% 67,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,82% 230,04% 293,23% 700,82% 513,06% 737,28% 409,04% 454,41% 308,89% 221,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...