Visa allt om Konditori Svarta Katten Aktiebolag
Visa allt om Konditori Svarta Katten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 766 6 560 6 341 6 452 7 724 7 302 6 973 6 887 7 318 6 681
Övrig omsättning - - 70 - - - - - 75 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 67 317 26 111 174 319 110 614 306
Resultat efter finansnetto 147 67 318 27 81 172 295 104 624 304
Årets resultat 85 126 226 85 91 86 252 156 307 185
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 22 44 72 152 127 207 277 123
Omsättningstillgångar 2 232 2 267 2 346 2 098 2 014 1 965 1 936 1 760 1 928 1 533
Tillgångar 2 232 2 267 2 368 2 142 2 086 2 116 2 063 1 967 2 205 1 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 410 1 405 1 458 1 232 1 147 1 056 1 090 839 883 678
Obeskattade reserver 170 134 231 205 295 340 338 365 450 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 653 728 679 705 644 720 635 764 872 728
Skulder och eget kapital 2 232 2 267 2 368 2 142 2 086 2 116 2 063 1 967 2 205 1 655
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 390 378 371 364 357 347 334 335 648 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 370 2 411 2 331 2 332 2 916 2 555 2 327 2 441 2 153 1 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 852 919 828 914 989 1 075 862 976 910 917
Utdelning till aktieägare 80 80 180 0 0 0 120 0 201 102
Omsättning 6 766 6 560 6 411 6 452 7 724 7 302 6 973 6 887 7 393 6 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 12 11 10 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 677 656 634 645 644 664 697 626 665 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 371 350 363 355 363 353 341 337 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 89 339 54 191 259 399 210 717 642
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,14% 3,45% -1,72% -16,47% 5,78% 4,72% 1,25% -5,89% 9,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,59% 2,96% 13,43% 1,26% 5,37% 8,60% 15,46% 5,90% 28,71% 19,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,17% 1,02% 5,01% 0,42% 1,45% 2,49% 4,57% 1,68% 8,65% 4,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,54% 72,00% 74,88% 73,25% 73,47% 71,31% 70,74% 71,37% 72,03% 73,78%
Rörelsekapital/omsättning 23,34% 23,46% 26,29% 21,59% 17,74% 17,05% 18,66% 14,46% 14,43% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,11% 66,59% 69,18% 64,98% 65,41% 61,75% 64,91% 56,33% 54,74% 51,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,80% 297,39% 329,31% 283,26% 295,96% 258,33% 287,87% 218,19% 209,86% 199,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...