Visa allt om Jonas Gunnarssons Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 15 176 17 467 12 749 11 546 10 075 7 645 6 327 5 084 4 846 3 545
Övrig omsättning 289 79 267 102 53 163 312 280 44 146
Rörelseresultat (EBIT) -502 626 670 42 1 218 976 900 384 258 296
Resultat efter finansnetto -660 449 485 -127 1 075 854 765 226 108 170
Årets resultat 4 350 376 209 312 314 243 174 68 96
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 291 10 009 10 369 9 107 10 755 9 413 8 056 7 892 7 853 5 466
Omsättningstillgångar 3 616 4 265 3 923 3 292 3 052 2 675 2 151 1 519 1 084 1 393
Tillgångar 13 907 14 275 14 291 12 399 13 807 12 087 10 208 9 411 8 937 6 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 073 3 069 2 720 2 344 2 135 1 824 1 510 1 267 1 093 1 025
Obeskattade reserver 1 895 2 565 2 565 2 565 2 965 2 294 1 844 1 394 1 394 1 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 034 6 342 6 969 6 159 7 323 6 379 5 683 5 290 4 789 4 084
Kortfristiga skulder 2 906 2 299 2 038 1 331 1 385 1 592 1 171 1 461 1 661 355
Skulder och eget kapital 13 907 14 275 14 291 12 399 13 807 12 087 10 208 9 411 8 937 6 859
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 491 1 309 1 191 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 609 492 478 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 465 17 546 13 016 11 648 10 128 7 808 6 639 5 364 4 890 3 691
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 7 7 6 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 686 1 747 1 821 1 649 1 679 1 529 1 582 1 271 1 212 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 559 593 572 572 496 526 451 417 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 677 2 737 2 760 1 772 2 416 2 102 1 705 1 070 916 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,12% 37,01% 10,42% 14,60% 31,79% 20,83% 24,45% 4,91% 36,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,61% 4,39% 4,69% 0,34% 8,82% 8,07% 8,82% 4,08% 2,89% 4,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,31% 3,58% 5,26% 0,36% 12,09% 12,77% 14,22% 7,55% 5,32% 8,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,27% 63,35% 75,28% 69,83% 78,93% 79,69% 75,87% 74,82% 76,08% 76,90%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% 11,26% 14,79% 16,98% 16,55% 14,17% 15,49% 1,14% -11,91% 29,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,73% 35,51% 33,03% 35,04% 32,21% 29,89% 28,88% 25,02% 24,40% 29,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,43% 185,52% 192,49% 236,06% 209,53% 158,61% 170,88% 93,70% 56,23% 362,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!