Visa allt om PL Eldfast AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 9 740 5 186 4 301 4 629 3 511 7 347 2 683 1 875 3 530 3 246
Övrig omsättning 220 9 15 3 91 24 4 1 39 30
Rörelseresultat (EBIT) 65 277 195 46 -541 757 583 -386 258 246
Resultat efter finansnetto 41 193 148 13 -568 735 544 -435 217 198
Årets resultat 4 151 148 13 -325 421 454 -352 136 198
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 152 63 86 113 38 54 89 120 250
Omsättningstillgångar 2 961 1 688 1 661 1 468 1 108 1 511 1 043 560 1 003 1 905
Tillgångar 3 098 1 839 1 724 1 554 1 221 1 550 1 097 649 1 123 2 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 577 425 279 264 789 368 -86 265 154
Obeskattade reserver 45 27 0 0 0 243 50 0 83 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 25 245 337 239 0 122 358 427 290
Kortfristiga skulder 2 473 1 210 1 054 939 718 518 557 377 348 1 684
Skulder och eget kapital 3 098 1 839 1 724 1 554 1 221 1 550 1 097 649 1 123 2 155
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 154 2 479 589 915 1 008 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 242 526 144 170 246 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 24
Omsättning 9 960 5 195 4 316 4 632 3 602 7 371 2 687 1 876 3 569 3 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 4 4 4 4 7 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 623 1 297 1 075 1 157 878 1 050 894 469 883 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 317 350 391 349 429 244 272 314 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 288 221 73 -523 768 618 -346 301 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,81% 20,58% -7,09% 31,84% -52,21% 173,84% 43,09% -46,88% 8,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,23% 15,12% 11,31% 2,96% -44,31% 48,84% 53,14% -59,48% 22,97% 11,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 5,36% 4,53% 0,99% -15,41% 10,30% 21,73% -20,59% 7,31% 7,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,56% 54,15% 58,87% 59,34% 47,65% 64,05% 66,75% 67,89% 63,85% 67,74%
Rörelsekapital/omsättning 5,01% 9,22% 14,11% 11,43% 11,11% 13,52% 18,11% 9,76% 18,56% 6,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,85% 32,52% 24,65% 17,95% 21,62% 63,13% 36,91% -13,25% 29,04% 8,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,78% 57,44% 44,12% 48,88% 50,28% 180,50% 139,32% 84,08% 180,17% 63,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!