Visa allt om Edurus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 29 685 27 483 24 506 25 222 21 382 21 578 21 772 17 706 16 373 10 087
Övrig omsättning 131 131 70 149 238 144 469 113 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 516 990 248 400 511 85 576 653 898 118
Resultat efter finansnetto 351 1 828 124 85 455 -429 313 446 791 37
Årets resultat 190 1 510 38 25 357 -235 189 324 425 11
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 560 1 166 924 862 949 1 266 1 886 1 912 733 493
Omsättningstillgångar 8 495 8 992 6 926 8 956 7 482 6 741 4 635 2 992 2 844 2 322
Tillgångar 12 055 10 159 7 850 9 818 8 431 8 007 6 521 4 904 3 577 2 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 174 4 984 3 474 3 436 3 410 704 939 1 000 975 753
Obeskattade reserver 370 292 102 102 102 52 256 204 204 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 238 298 222 444 667 125 563 0
Kortfristiga skulder 6 511 4 883 4 036 5 982 4 695 6 807 4 660 3 577 1 835 2 062
Skulder och eget kapital 12 055 10 159 7 850 9 818 8 431 8 007 6 521 4 904 3 577 2 815
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 644 2 000 1 664 2 049 1 779 1 251 2 125 1 506 1 143 1 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 088 820 692 853 759 511 763 553 495 594
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 29 816 27 614 24 576 25 371 21 620 21 722 22 241 17 819 16 381 10 087
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 5 6 7 7 11 7 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 241 4 581 4 901 4 204 3 055 3 083 1 979 2 529 2 729 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 486 491 510 384 268 286 353 369 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 839 1 126 531 902 810 479 1 003 1 008 1 072 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,01% 12,15% -2,84% 17,96% -0,91% -0,89% 22,96% 8,14% 62,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,44% 19,75% 3,32% 4,20% 8,87% -1,90% 8,88% 13,50% 25,80% 4,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,80% 7,30% 1,07% 1,63% 3,50% -0,70% 2,66% 3,74% 5,64% 1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,36% 37,54% 30,61% 31,92% 37,96% 37,02% 49,86% 44,00% 47,97% 54,04%
Rörelsekapital/omsättning 6,68% 14,95% 11,79% 11,79% 13,03% -0,31% -0,11% -3,30% 6,16% 2,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,31% 51,30% 45,27% 35,81% 41,39% 9,30% 17,46% 23,46% 31,46% 26,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,10% 117,47% 89,27% 86,28% 66,22% 45,07% 55,92% 23,32% 118,75% 44,18%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...