Visa allt om Edurus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 47 101 38 604 33 807 29 685 27 483 24 506 25 222 21 382 21 578 21 772
Övrig omsättning 893 393 527 131 131 70 149 238 144 469
Rörelseresultat (EBIT) 1 674 818 986 516 990 248 400 511 85 576
Resultat efter finansnetto 1 247 -905 850 351 1 828 124 85 455 -429 313
Årets resultat 612 -1 038 482 190 1 510 38 25 357 -235 189
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 307 4 106 4 515 3 560 1 166 924 862 949 1 266 1 886
Omsättningstillgångar 17 850 13 561 10 441 8 495 8 992 6 926 8 956 7 482 6 741 4 635
Tillgångar 22 157 17 667 14 956 12 055 10 159 7 850 9 818 8 431 8 007 6 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 230 4 618 5 656 5 174 4 984 3 474 3 436 3 410 704 939
Obeskattade reserver 974 544 594 370 292 102 102 102 52 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 238 298 222 444 667
Kortfristiga skulder 12 953 12 506 8 706 6 511 4 883 4 036 5 982 4 695 6 807 4 660
Skulder och eget kapital 22 157 17 667 14 956 12 055 10 159 7 850 9 818 8 431 8 007 6 521
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 909 4 973 3 055 2 644 2 000 1 664 2 049 1 779 1 251 2 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 547 1 969 1 112 1 088 820 692 853 759 511 763
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 994 38 997 34 334 29 816 27 614 24 576 25 371 21 620 21 722 22 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 8 7 6 5 6 7 7 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 364 2 757 4 226 4 241 4 581 4 901 4 204 3 055 3 083 1 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 504 541 563 486 491 510 384 268 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 378 1 499 1 331 839 1 126 531 902 810 479 1 003
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,01% 14,19% 13,89% 8,01% 12,15% -2,84% 17,96% -0,91% -0,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,04% -3,34% 6,63% 4,44% 19,75% 3,32% 4,20% 8,87% -1,90% 8,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,84% -1,53% 2,93% 1,80% 7,30% 1,07% 1,63% 3,50% -0,70% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,82% 53,36% 42,73% 41,36% 37,54% 30,61% 31,92% 37,96% 37,02% 49,86%
Rörelsekapital/omsättning 10,40% 2,73% 5,13% 6,68% 14,95% 11,79% 11,79% 13,03% -0,31% -0,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,57% 28,54% 40,92% 45,31% 51,30% 45,27% 35,81% 41,39% 9,30% 17,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,06% 51,95% 78,31% 89,10% 117,47% 89,27% 86,28% 66,22% 45,07% 55,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!