Visa allt om Garantientreprenad i Sverige AB
Visa allt om Garantientreprenad i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 845 14 091 10 985 9 566 8 577 8 465 6 674 6 046 4 894 2 747
Övrig omsättning 214 140 168 - 4 4 1 53 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 920 1 611 290 1 145 644 76 -79 339 365 414
Resultat efter finansnetto 1 916 1 608 287 1 142 643 64 -91 323 350 418
Årets resultat 16 13 9 91 349 40 -6 161 1 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 46 180 93 27 313 350 464 587 74
Omsättningstillgångar 3 974 4 308 2 526 2 549 2 696 2 263 1 975 1 644 977 792
Tillgångar 4 003 4 354 2 706 2 642 2 723 2 576 2 325 2 108 1 564 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 852 839 830 740 390 351 357 196 196
Obeskattade reserver 177 189 303 263 248 88 88 88 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 80 175 270 366 0
Kortfristiga skulder 2 958 3 313 1 564 1 549 1 735 2 018 1 711 1 393 1 003 671
Skulder och eget kapital 4 003 4 354 2 706 2 642 2 723 2 576 2 325 2 108 1 564 867
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 337 296 188 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 400 3 460 2 347 2 091 1 800 1 926 783 741 809 5
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 246 1 101 821 775 749 708 394 370 344 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 059 14 231 11 153 9 566 8 581 8 469 6 675 6 099 4 894 2 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 5 5 5 5 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 761 1 566 2 197 1 913 1 715 1 693 2 225 2 015 1 631 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 516 642 599 518 533 477 422 454 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 937 1 638 319 1 158 682 155 35 418 411 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,45% 28,27% 14,83% 11,53% 1,32% 26,84% 10,39% 23,54% 78,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,96% 37,02% 10,83% 43,38% 23,69% 2,99% -3,40% 16,22% 23,53% 48,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 11,44% 2,67% 11,98% 7,52% 0,91% -1,18% 5,66% 7,52% 15,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,04% 52,54% 52,41% 59,23% 53,54% 53,69% 42,52% 49,90% 56,70% 25,45%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 7,06% 8,76% 10,45% 11,20% 2,89% 3,96% 4,15% -0,53% 4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,13% 22,95% 39,74% 38,75% 33,89% 17,66% 17,89% 19,94% 12,53% 22,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,82% 91,67% 134,40% 148,74% 132,45% 91,18% 97,49% 98,99% 97,41% 88,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...