Visa allt om Expander Business Consulting AB
Visa allt om Expander Business Consulting AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 3 217 3 804 6 075 6 465 5 656 7 452 5 832 -
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -71 3 209 55 398 202 -
Resultat efter finansnetto -106 -64 8 191 2 354 169 -
Årets resultat -106 -65 4 184 1 351 169 -
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 295 30 30 35 10 383 477 -
Omsättningstillgångar 1 304 1 808 1 679 2 031 2 964 3 140 2 666 -
Tillgångar 1 599 1 838 1 709 2 066 2 974 3 524 3 144 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 1 252 1 317 1 313 1 129 1 127 776 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 700 850 850 -
Kortfristiga skulder 453 586 392 753 1 145 1 546 1 518 -
Skulder och eget kapital 1 599 1 838 1 709 2 066 2 974 3 524 3 144 -
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 39 694 711 289 192 136 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 484 447 449 390 793 800 775 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 237 422 368 418 404 296 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 3 217 3 804 6 075 6 465 5 656 7 452 5 832 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 4 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 609 1 902 2 025 2 155 1 414 2 484 1 944 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 379 533 510 384 484 442 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -114 -71 3 219 429 517 267 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,43% -37,38% -6,03% 14,30% -24,10% 27,78% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,38% -3,43% 0,88% 10,41% 2,05% 11,98% 6,46% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,17% -1,66% 0,25% 3,33% 1,08% 5,66% 3,48% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,99% 47,08% 53,99% 48,85% 59,78% 57,73% 63,68% -
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 32,12% 21,19% 19,77% 32,16% 21,39% 19,68% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,67% 68,12% 77,06% 63,55% 37,96% 31,98% 24,68% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,86% 308,53% 428,32% 269,72% 258,86% 203,10% 175,63% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 024 969 778 733 1 446 1 814 2 860 4 081 3 402 3 320
Övrig omsättning - - - - - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) -90 -615 -452 -529 -3 6 10 355 175 24
Resultat efter finansnetto -90 -616 -452 -529 3 6 1 348 169 18
Årets resultat -40 -457 -107 -65 3 181 1 348 169 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 370 697 505 602 652 662 607 780 116
Omsättningstillgångar 1 461 995 1 100 1 078 840 843 1 591 1 905 1 672 913
Tillgångar 1 832 1 365 1 798 1 583 1 442 1 495 2 253 2 511 2 452 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 682 1 139 1 246 1 311 1 308 1 127 1 126 778 609
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 700 850 948 98
Kortfristiga skulder 1 189 683 659 337 131 187 426 535 727 322
Skulder och eget kapital 1 832 1 365 1 798 1 583 1 442 1 495 2 253 2 511 2 452 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 39 254 231 199 192 136 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 560 845 483 447 449 390 793 800 775 901
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 308 169 237 283 217 389 404 296 319
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 024 969 778 733 1 446 1 814 2 860 4 081 3 402 3 376
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 512 485 389 367 723 907 953 1 360 1 134 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 569 342 378 501 450 475 484 442 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -33 -562 -452 -529 -3 16 22 368 180 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,68% 24,55% 6,14% -49,31% -20,29% -36,57% -29,92% 19,96% 2,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,91% -45,05% -25,14% -33,35% 0,21% 1,87% 2,66% 16,61% 7,14% 2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,79% -63,47% -58,10% -72,03% 0,21% 1,54% 2,10% 10,22% 5,14% 0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,05% 98,14% 88,30% 96,59% 98,55% 85,72% 83,64% 68,56% 71,13% 69,94%
Rörelsekapital/omsättning 26,56% 32,20% 56,68% 101,09% 49,03% 36,16% 40,73% 33,57% 27,78% 17,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,04% 49,96% 63,35% 78,71% 90,92% 87,49% 50,02% 44,84% 31,73% 59,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,88% 145,68% 166,92% 319,88% 641,22% 450,80% 373,47% 356,07% 229,99% 283,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...