Visa allt om Bjarme Infosec AB
Visa allt om Bjarme Infosec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 890 1 344 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 308 1 218
Övrig omsättning - - 2 - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -109 186 404 375 627 899 332 472 367 374
Resultat efter finansnetto -119 210 406 365 647 837 317 430 316 359
Årets resultat -119 163 310 407 355 612 227 316 239 259
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 358 1 434 1 286 1 557 1 831 1 414 1 302 1 025 1 462 43
Omsättningstillgångar 820 982 1 130 871 507 373 185 333 395 1 362
Tillgångar 2 178 2 416 2 416 2 428 2 338 1 786 1 486 1 358 1 857 1 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 671 1 940 1 927 1 766 1 499 1 284 801 702 506 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 507 476 489 661 675 502 686 656 1 351 1 046
Skulder och eget kapital 2 178 2 416 2 416 2 428 2 338 1 786 1 486 1 358 1 857 1 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 417 300 300 250 275 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 266 456 456 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 87 143 143 131 113 149 131 152 112
Utdelning till aktieägare 342 150 150 150 140 140 128 128 120 92
Omsättning 0 890 1 346 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 310 1 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 890 1 344 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 308 1 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 353 603 624 557 418 478 395 438 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -109 186 404 375 627 904 345 485 380 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -33,78% 8,21% -10,13% -8,96% 37,87% 10,32% -23,70% 7,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 8,69% 16,85% 15,53% 27,72% 50,34% 22,61% 35,27% 19,92% 26,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 23,60% 30,28% 30,35% 46,89% 59,22% 30,52% 48,00% 28,29% 30,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 97,32% 98,71% 98,19% 96,57% 90,37% 100,00% 77,37% 81,86%
Rörelsekapital/omsättning - 56,85% 47,69% 16,91% -12,16% -8,50% -45,50% -32,36% -73,09% 25,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,72% 80,30% 79,76% 72,73% 69,25% 71,89% 53,90% 51,69% 27,25% 25,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,74% 206,30% 231,08% 131,77% 75,11% 74,30% 26,97% 50,76% 29,24% 130,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...