Visa allt om LBC Logistik Östra Wermland AB
Visa allt om LBC Logistik Östra Wermland AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 184 070 164 806 149 498 150 592 141 774 140 091 140 187 135 691
Övrig omsättning - 566 694 313 434 509 1 052 455
Rörelseresultat (EBIT) 2 099 2 066 1 887 1 523 908 1 471 1 351 1 375
Resultat efter finansnetto 2 146 1 984 1 688 1 280 1 611 1 119 1 048 1 023
Årets resultat 1 689 1 550 1 295 1 023 1 421 738 931 695
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 857 18 907 15 680 13 820 14 165 15 096 14 249 17 552
Omsättningstillgångar 35 468 26 367 28 212 28 534 35 134 32 129 27 115 25 266
Tillgångar 54 325 45 274 43 892 42 354 49 299 47 225 41 364 42 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 498 17 809 16 258 16 666 16 222 14 801 14 063 13 132
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 252 1 129 978 486 540 606 484 495
Långfristiga skulder 4 619 5 459 6 572 6 330 7 051 6 888 6 817 9 859
Kortfristiga skulder 28 956 20 877 20 083 18 872 25 486 24 930 19 999 19 333
Skulder och eget kapital 54 325 45 274 43 892 42 354 49 299 47 225 41 364 42 818
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 008 1 019 988 1 058 971 983 943 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 973 4 570 4 187 3 928 3 740 3 510 3 251 3 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 182 2 820 2 575 2 113 2 322 2 193 2 997 2 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 184 070 165 372 150 192 150 905 142 208 140 600 141 239 136 146
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 12 12 11 11 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 159 13 734 12 458 12 549 12 889 12 736 12 744 10 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 711 660 611 609 620 584 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 338 2 979 3 445 2 278 1 822 2 362 2 217 2 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,69% 10,24% -0,73% 6,22% 1,20% -0,07% 3,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,24% 4,86% 4,52% 3,80% 4,02% 3,26% 3,48% 3,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,25% 1,33% 1,33% 1,07% 1,40% 1,10% 1,03% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,96% 9,67% 10,33% 9,48% 9,50% 10,75% 10,50% 11,87%
Rörelsekapital/omsättning 3,54% 3,33% 5,44% 6,42% 6,81% 5,14% 5,08% 4,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,89% 39,34% 37,04% 39,35% 32,91% 31,34% 34,00% 30,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,39% 126,14% 140,39% 151,12% 137,70% 128,62% 135,44% 130,57%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 182 169 162 846 147 901 148 782 140 267 138 709 138 560 133 865 154 222 149 783
Övrig omsättning - 838 687 313 337 400 1 057 455 11 631
Rörelseresultat (EBIT) 1 382 1 192 1 154 852 707 1 736 1 732 1 134 838 2 547
Resultat efter finansnetto 1 462 1 163 1 041 710 1 493 1 459 1 487 851 635 2 352
Årets resultat 1 085 826 542 499 1 567 711 1 283 500 295 966
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 474 15 489 12 916 11 068 11 225 13 149 12 796 15 910 16 505 3 256
Omsättningstillgångar 36 096 27 208 28 540 28 325 34 013 31 323 26 708 24 989 29 780 24 871
Tillgångar 51 570 42 697 41 456 39 394 45 238 44 472 39 504 40 899 46 285 28 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 698 14 613 13 787 14 930 14 529 12 962 12 399 11 467 10 967 3 272
Obeskattade reserver 4 179 3 682 3 151 2 169 2 132 2 426 1 989 2 037 1 923 1 793
Avsättningar (tkr) 256 262 241 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 408 3 949 4 763 4 222 4 598 5 174 5 951 8 677 2 192 3 225
Kortfristiga skulder 28 028 20 192 19 514 18 073 23 978 23 909 19 164 18 719 31 203 19 837
Skulder och eget kapital 51 570 42 697 41 456 39 394 45 238 44 472 39 504 40 899 46 285 28 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 008 1 019 988 1 058 971 983 943 660 644 644
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 4 973 4 670 4 187 3 928 3 740 3 510 3 251 3 505 3 628 3 340
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 3 182 2 820 2 575 2 131 2 322 2 193 2 997 2 397 2 013 2 030
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 160 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 169 163 684 148 588 149 095 140 604 139 109 139 617 134 320 154 233 150 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 12 12 11 11 11 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 013 13 571 12 325 12 399 12 752 12 610 12 596 10 297 11 863 11 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 711 660 611 609 620 584 537 550 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 454 1 956 2 592 1 418 1 402 2 408 2 386 2 018 1 410 3 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,87% 10,10% -0,59% 6,07% 1,12% 0,11% 3,51% -13,20% 2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,08% 3,10% 3,01% 2,38% 3,93% 4,06% 4,61% 2,95% 2,10% 9,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,87% 0,81% 0,84% 0,63% 1,27% 1,30% 1,31% 0,90% 0,63% 1,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,02% 8,59% 9,36% 8,38% 8,57% 9,86% 9,48% 10,68% 9,35% 9,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,43% 4,31% 6,10% 6,89% 7,15% 5,35% 5,44% 4,68% -0,92% 3,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,76% 40,95% 39,19% 42,19% 35,59% 33,17% 35,10% 31,71% 26,69% 16,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,68% 134,58% 146,17% 156,64% 141,68% 130,74% 139,21% 133,38% 95,33% 125,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...