Visa allt om Vertical Wind AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 215 0 75 8 347 2 342 0 23 4 136 2 550 718
Övrig omsättning - 50 34 120 142 - 4 35 1 252 -
Rörelseresultat (EBIT) -213 -1 757 -5 637 -351 -1 411 -3 583 -3 544 -4 887 -2 047 -577
Resultat efter finansnetto -154 -1 791 -5 785 -557 -1 526 -3 707 -3 621 -5 393 -8 900 -9 655
Årets resultat -154 -1 791 -5 785 -557 -1 526 -3 707 -3 621 -5 393 -8 900 -9 655
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 104 4 026 5 127 6 467 9 171 11 869 14 480 2 508
Omsättningstillgångar 122 565 753 450 5 113 4 239 194 374 2 102 5 402
Tillgångar 122 565 857 4 476 10 241 10 706 9 365 12 242 16 582 7 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -48 -4 293 -2 707 2 624 265 1 610 5 317 8 939 -55 -9 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 4 185 2 215 215 2 360 2 490 2 540 2 540 0 0
Kortfristiga skulder 100 673 1 348 1 636 7 615 6 605 1 507 763 16 637 17 390
Skulder och eget kapital 122 565 857 4 476 10 241 10 706 9 365 12 242 16 582 7 911
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 148 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 675 62 0 1 821 1 256 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 250 11 0 718 501 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 215 50 109 8 467 2 484 0 27 4 171 3 802 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 0 5 7 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 215 - 38 4 174 1 171 - - 827 364 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 440 373 419 469 76 - 392 256 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -213 -1 757 -1 715 750 -249 -776 -725 -2 047 -1 050 -269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -99,10% 256,40% - -100,00% -99,44% 62,20% 255,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -127,05% - -657,76% -7,84% -13,78% - -37,83% -39,90% -51,48% -120,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -72,09% - -7 516,00% -4,21% -60,25% - -15 404,35% -118,09% -334,78% -1 326,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - -100,00% 84,20% -109,35% - 100,00% 96,95% 64,63% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,23% - -793,33% -14,21% -106,83% - -5 708,70% -9,41% -570,00% -1 669,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -39,34% -759,82% -315,87% 58,62% 2,59% 15,04% 56,78% 73,02% -0,33% -119,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,00% 83,95% 55,86% 27,51% 8,05% 55,72% 12,87% 49,02% 12,63% 31,06%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...