Visa allt om Steffex Reklam AB
Visa allt om Steffex Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 168 4 189 4 098 4 345 4 811 4 713 4 961 4 666 4 546 4 462
Övrig omsättning - - - 83 377 157 101 59 24 35
Rörelseresultat (EBIT) 2 161 58 342 583 420 266 435 195 338
Resultat efter finansnetto 83 242 147 465 591 393 244 440 162 356
Årets resultat 43 119 85 272 433 350 277 463 45 242
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 322 57 75 94 1 093 1 613 1 080 1 162 963
Omsättningstillgångar 2 807 2 826 2 768 3 010 2 757 1 712 1 620 1 997 2 025 1 790
Tillgångar 3 097 3 149 2 825 3 084 2 850 2 805 3 233 3 077 3 187 2 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 996 2 113 2 154 2 219 2 098 1 845 1 625 1 467 1 124 1 200
Obeskattade reserver 475 449 360 324 208 205 289 426 619 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 234 0 18 37 142 748 751 816 618
Kortfristiga skulder 436 353 311 524 508 613 570 432 628 408
Skulder och eget kapital 3 097 3 149 2 825 3 084 2 850 2 805 3 233 3 077 3 187 2 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 175 180 180 180 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 591 674 656 688 505 185 180 180 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 188 226 260 270 273 184 162 150 115
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 150 180 130 120 120 120
Omsättning 4 168 4 189 4 098 4 428 5 188 4 870 5 062 4 725 4 570 4 497
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 389 1 396 1 366 1 448 1 604 1 571 2 481 2 333 2 273 2 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 264 300 307 320 318 275 261 258 203
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 229 76 361 609 509 317 532 269 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,50% 2,22% -5,68% -9,69% 2,08% -5,00% 6,32% 2,64% 1,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,97% 7,97% 5,24% 15,18% 20,95% 14,97% 8,26% 15,76% 6,50% 13,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 5,99% 3,61% 10,77% 12,41% 8,91% 5,38% 10,39% 4,55% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,28% 45,60% 43,75% 48,45% 48,72% 48,12% 35,46% 39,28% 33,57% 34,11%
Rörelsekapital/omsättning 56,89% 59,04% 59,96% 57,22% 46,75% 23,32% 21,17% 33,54% 30,73% 30,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,41% 78,22% 86,19% 80,15% 78,99% 71,16% 56,85% 57,88% 49,25% 57,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 643,81% 800,57% 890,03% 574,43% 542,72% 279,28% 284,21% 462,27% 322,45% 438,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...