Visa allt om La Habana AB
Visa allt om La Habana AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 365 2 348 2 787 3 609 3 569 3 675 4 286 4 752 4 638
Övrig omsättning - 28 1 716 108 87 - - 80 - 1
Rörelseresultat (EBIT) -42 -250 1 337 14 -115 -197 -2 51 506 -129
Resultat efter finansnetto -45 -251 1 334 12 -115 -200 -54 -25 444 -220
Årets resultat -45 -10 906 12 -115 -200 -54 -25 405 -220
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 704 802 741 725 160 210 175
Omsättningstillgångar 507 1 424 2 523 379 455 309 466 488 555 372
Tillgångar 507 1 424 2 543 1 083 1 256 1 050 1 192 647 765 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 958 968 62 50 -99 101 155 180 -225
Obeskattade reserver 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 285 896 762 709 938 711 6 148 99
Kortfristiga skulder 9 181 429 260 497 212 380 487 437 674
Skulder och eget kapital 507 1 424 2 543 1 083 1 256 1 050 1 192 647 765 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 71 230 222 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 88 485 505 891 781 719 1 075 807 1 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 12 118 125 213 201 218 371 328 467
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 393 4 064 2 895 3 696 3 569 3 675 4 366 4 752 4 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 3 3 - - 6 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 365 783 929 - - 613 476 594 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 100 170 214 - - 169 186 170 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -250 1 337 112 -58 58 199 164 646 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -84,45% -15,75% -22,78% 1,12% -2,88% -14,26% -9,81% 2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -17,56% 52,58% 1,29% -9,16% -18,76% -0,17% 7,88% 66,14% -23,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -68,49% 56,94% 0,50% -3,19% -5,52% -0,05% 1,19% 10,65% -2,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 25,21% 65,67% 72,23% 73,79% 62,12% 61,96% 61,20% 62,92% 63,61%
Rörelsekapital/omsättning - 340,55% 89,18% 4,27% -1,16% 2,72% 2,34% 0,02% 2,48% -6,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,36% 67,28% 45,73% 5,72% 3,98% -9,43% 8,47% 23,96% 23,53% -41,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 633,33% 786,74% 584,85% 88,85% 49,70% 61,79% 75,79% 72,69% 95,88% 35,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...