Visa allt om Plan ett AB
Visa allt om Plan ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 977 14 564 11 748 9 108 7 692 9 064 11 021 10 515 13 258 10 612
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 160 1 398 766 147 29 -124 273 -82 104 -290
Resultat efter finansnetto 1 173 1 364 746 195 46 -126 291 -110 114 -269
Årets resultat 769 69 432 133 46 -126 264 -110 114 -245
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 67 60 73 103 78 92 114 182 250
Omsättningstillgångar 4 015 3 714 2 787 2 246 2 439 2 344 2 469 2 507 3 030 2 878
Tillgångar 4 035 3 781 2 846 2 319 2 543 2 421 2 562 2 622 3 212 3 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 819 1 050 982 680 547 501 627 363 474 360
Obeskattade reserver 373 223 224 34 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 325 1 300 0 307 508 609 568 0 85 399
Kortfristiga skulder 1 518 1 207 1 642 1 299 1 487 1 312 1 366 2 259 2 653 2 369
Skulder och eget kapital 4 035 3 781 2 846 2 319 2 543 2 421 2 562 2 622 3 212 3 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 225 155 54 324 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 361 1 222 1 098 915 1 479 1 342 1 309 1 296 1 350 1 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 430 368 311 371 559 575 598 827 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 977 14 564 11 748 9 108 7 692 9 064 11 021 10 515 13 258 10 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 496 2 427 1 958 1 822 1 538 1 813 2 204 1 753 2 210 1 516
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 281 248 256 364 438 403 326 424 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 206 1 483 819 195 67 -55 337 -14 177 -225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,84% 23,97% 28,99% 18,41% -15,14% -17,76% 4,81% -20,69% 24,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,32% 37,08% 27,27% 9,01% 2,56% -4,17% 11,83% -2,40% 4,14% -7,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,90% 9,63% 6,61% 2,29% 0,85% -1,11% 2,75% -0,60% 1,00% -2,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,74% 40,32% 41,69% 39,40% 41,76% 37,40% 34,37% 30,24% 33,78% 33,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 17,21% 9,75% 10,40% 12,38% 11,39% 10,01% 2,36% 2,84% 4,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,29% 32,37% 40,64% 30,40% 21,51% 20,69% 24,47% 13,84% 14,76% 11,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,26% 73,07% 33,74% 31,02% 43,44% 54,42% 56,22% 61,93% 50,36% 51,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...