Visa allt om Däckvaruhuset Molway AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 27 895 29 505 29 400 24 482 24 681 25 706 29 443 30 808 26 863 23 946
Övrig omsättning 134 133 35 162 102 38 75 60 0 18
Rörelseresultat (EBIT) 2 030 737 473 343 -356 396 1 684 602 207 213
Resultat efter finansnetto 2 024 708 443 314 -379 392 1 661 584 194 206
Årets resultat 1 960 321 243 161 174 223 1 130 558 26 194
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 469 56 122 226 370 1 214 1 168 1 605 914
Omsättningstillgångar 6 201 5 489 4 384 5 166 5 327 5 420 7 667 7 201 5 056 7 800
Tillgångar 6 376 5 959 4 439 5 288 5 553 5 790 8 881 8 368 6 661 8 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 395 734 663 720 1 059 2 385 2 162 1 033 475 461
Obeskattade reserver 564 1 048 1 051 934 840 1 453 1 352 1 144 1 389 1 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 250 450 774 0 868 1 288 1 708 2 101
Kortfristiga skulder 3 417 4 126 2 476 3 184 2 879 1 951 4 499 4 904 3 089 4 914
Skulder och eget kapital 6 376 5 959 4 439 5 288 5 553 5 790 8 881 8 368 6 661 8 713
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 129 1 883 1 772 1 818 1 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 675 497 442 513 344
Utdelning till aktieägare 521 0 250 300 500 1 500 0 0 0 0
Omsättning 28 029 29 638 29 435 24 644 24 783 25 744 29 518 30 868 26 863 23 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 985 5 901 5 880 4 896 4 936 5 141 5 889 6 162 4 477 4 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 535 533 508 575 568 481 450 429 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 093 791 539 447 -212 546 1 846 1 209 618 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,46% 0,36% 20,09% -0,81% -3,99% -12,69% -4,43% 14,69% 12,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,84% 12,37% 10,66% 6,49% -6,39% 6,84% 18,98% 7,31% 3,17% 2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,28% 2,50% 1,61% 1,40% -1,44% 1,54% 5,73% 1,99% 0,79% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,11% 22,84% 23,73% 30,45% 28,76% 28,57% 27,91% 25,65% 27,00% 25,86%
Rörelsekapital/omsättning 9,98% 4,62% 6,49% 8,10% 9,92% 13,49% 10,76% 7,46% 7,32% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,46% 26,04% 33,40% 27,39% 30,87% 60,77% 36,22% 23,01% 22,50% 15,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,01% 36,23% 43,94% 40,04% 42,83% 48,90% 28,21% 22,08% 60,41% 72,51%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...