Visa allt om Mattias Markström Entreprenad AB
Visa allt om Mattias Markström Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 322 2 915 3 380 3 589 4 277 3 142 2 522 1 818 1 412 1 497
Övrig omsättning 964 193 1 011 44 - 632 60 - 215 70
Rörelseresultat (EBIT) 450 145 1 017 -488 366 970 305 213 100 217
Resultat efter finansnetto 494 186 1 058 -465 375 978 328 237 129 237
Årets resultat 798 225 348 56 128 255 131 109 91 267
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 945 1 544 1 533 1 880 3 265 1 723 1 321 1 144 621 512
Omsättningstillgångar 2 113 2 086 2 037 2 200 2 018 1 898 1 132 826 847 953
Tillgångar 3 058 3 629 3 570 4 080 5 283 3 621 2 453 1 969 1 468 1 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 824 1 176 1 101 853 947 959 824 793 784 803
Obeskattade reserver 905 1 408 1 531 932 1 472 1 273 643 496 424 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 740 629 1 322 1 943 916 527 417 128 36
Kortfristiga skulder 136 305 309 972 921 473 459 263 133 214
Skulder och eget kapital 3 058 3 629 3 570 4 080 5 283 3 621 2 453 1 969 1 468 1 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 360 360 340 300 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 360 668 741 565 0 82 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 198 301 347 251 185 209 139 127 118
Utdelning till aktieägare 0 150 150 100 150 140 120 100 100 110
Omsättning 2 286 3 108 4 391 3 633 4 277 3 774 2 582 1 818 1 627 1 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 322 2 915 1 690 1 795 2 139 3 142 2 522 1 818 1 412 1 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 622 486 565 425 567 665 480 433 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 772 705 1 684 432 1 106 1 421 614 445 503 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,65% -13,76% -5,82% -16,09% 36,12% 24,58% 38,72% 28,75% -5,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,29% 5,59% 30,64% -9,66% 8,50% 28,28% 14,23% 12,54% 9,47% 17,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,67% 6,96% 32,37% -10,98% 10,50% 32,59% 13,84% 13,59% 9,84% 16,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,78% 45,52% 54,76% 52,97% 52,93% 53,06% 55,11% 75,91% 78,61% 82,10%
Rörelsekapital/omsättning 149,55% 61,10% 51,12% 34,22% 25,65% 45,35% 26,69% 30,97% 50,57% 49,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,73% 62,67% 64,29% 38,72% 38,46% 52,39% 52,91% 58,84% 74,20% 75,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 553,68% 683,93% 659,22% 226,34% 219,11% 401,27% 246,62% 314,07% 636,84% 445,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...