Visa allt om Sogeti Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 534 930 1 547 444 1 443 410 1 338 965 1 306 157 1 258 430 1 293 156 1 272 329 1 062 794 1 029 104
Övrig omsättning - 62 35 168 200 - 20 717 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 117 583 109 951 120 478 118 013 104 505 90 539 134 467 132 276 101 458 104 324
Resultat efter finansnetto 117 827 109 688 120 298 117 299 106 817 91 583 136 117 135 744 100 385 104 598
Årets resultat 66 581 82 532 57 851 90 545 -4 340 69 873 98 253 99 227 72 896 76 335
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 693 52 373 64 273 2 940 3 280 4 917 7 928 9 405 11 919 4 534
Omsättningstillgångar 410 328 405 348 446 441 375 832 478 469 446 192 493 844 480 237 400 252 305 945
Tillgångar 454 021 457 721 510 714 378 772 481 749 451 109 501 772 489 642 412 171 310 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 036 167 987 143 306 153 474 62 929 31 269 38 358 45 868 45 868 45 868
Obeskattade reserver 46 004 16 120 15 016 0 0 0 0 179 459 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 255 982 273 614 352 392 225 298 418 820 419 840 463 414 443 595 365 844 264 611
Skulder och eget kapital 454 021 457 721 510 714 378 772 481 749 451 109 501 772 489 642 412 171 310 479
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 6 213 4 938 6 776 3 827 4 201 4 192 4 807 4 901 4 578 6 022
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 569 483 561 433 553 860 632 831 540 945 532 965 539 269 496 669 442 212 436 993
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 288 682 279 275 257 502 187 846 258 088 252 247 252 092 237 090 209 579 198 103
Utdelning till aktieägare 66 581 82 532 57 851 3 587 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 534 930 1 547 506 1 443 445 1 339 133 1 306 357 1 258 430 1 293 176 1 273 046 1 062 794 1 029 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 400 1 137 995 1 065 1 094 1 120 1 125 1 056 970 990
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 096 1 361 1 451 1 257 1 194 1 124 1 149 1 205 1 096 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 801 880 783 775 738 729 750 704 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 936 124 446 126 607 119 830 106 760 95 461 139 913 137 210 105 910 107 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,81% 7,21% 7,80% 2,51% 3,79% -2,69% 1,64% 19,72% 3,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,98% 24,04% 23,61% 31,16% 22,19% 20,33% 27,35% 27,73% 24,62% 33,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 7,11% 8,36% 8,81% 8,18% 7,29% 10,61% 10,67% 9,55% 10,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,06% 8,51% 6,52% 11,24% 4,57% 2,09% 2,35% 2,88% 3,24% 4,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,39% 39,45% 30,35% 40,52% 13,06% 6,93% 7,64% 9,39% 11,21% 14,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,30% 148,15% 117,41% 162,81% 110,21% 102,10% 102,85% 104,79% 109,23% 115,02%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...