Visa allt om M. Lippert Mekanik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 8 314 8 105 7 578 7 250 6 574 5 430 6 867 6 303 5 636 10 131
Övrig omsättning 54 286 - 311 - 169 - 3 256 96
Rörelseresultat (EBIT) -165 514 315 247 7 -17 -443 47 308 -57
Resultat efter finansnetto -205 445 213 158 -78 317 -551 -82 211 -193
Årets resultat -205 346 206 158 -78 317 -551 -82 211 -193
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 231 601 481 0 9 2 96 193 466 611
Omsättningstillgångar 2 706 2 740 3 128 2 948 2 713 2 710 2 876 2 826 2 155 2 550
Tillgångar 3 938 3 341 3 609 2 948 2 722 2 712 2 972 3 019 2 621 3 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 1 037 691 485 327 405 -430 121 292 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 233 818 1 378 1 151 922 1 258 1 658 1 583 1 488 837
Kortfristiga skulder 1 873 1 486 1 540 1 312 1 473 1 049 1 744 1 315 841 2 244
Skulder och eget kapital 3 938 3 341 3 609 2 948 2 722 2 712 2 972 3 019 2 621 3 162
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 408 246 183 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 316 2 644 2 249 1 608 1 872 1 597 1 659 2 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 773 825 768 553 765 632 2 455 974
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 8 368 8 391 7 578 7 561 6 574 5 599 6 867 6 306 5 892 10 227
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 7 5 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 924 901 842 806 939 1 086 1 145 1 051 939 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 349 352 389 432 445 509 413 412 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 598 435 256 8 2 -342 185 453 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,58% 6,95% 4,52% 10,28% 21,07% -20,93% 8,95% 11,83% -44,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,19% 15,38% 8,92% 8,92% 2,83% 17,92% -14,87% 1,56% 11,75% -1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,98% 6,34% 4,25% 3,63% 1,17% 8,95% -6,44% 0,75% 5,46% -0,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,16% 69,23% 81,30% 82,77% 79,10% 72,32% 71,60% 78,11% 82,24% 66,61%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% 15,47% 20,96% 22,57% 18,86% 30,59% 16,48% 23,97% 23,31% 3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,13% 31,04% 19,15% 16,45% 12,01% 14,93% -14,47% 4,01% 11,14% 2,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,72% 94,89% 103,83% 122,56% 99,52% 151,10% 81,19% 93,54% 109,39% 66,04%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...