Stickybit Licensetracker

Varumärke tillhör Stickybit AB

Ansökningsnummer 200707123
Ansökningsdatum 2007-09-04
Registreringsnummer 392204
Registreringsdatum 2007-11-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-11-02
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.