Visa allt om Stickybit AB
Visa allt om Stickybit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 339 9 996 10 221 9 515 10 660 10 357 10 400 11 878 12 704 13 044
Övrig omsättning - 3 38 - 19 8 84 16 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 858 232 -304 676 477 631 -751 520 2 092 1 051
Resultat efter finansnetto 842 210 -336 640 448 612 -773 496 2 057 1 252
Årets resultat 660 214 -335 490 318 600 -754 40 1 458 979
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 85 147 239 279 373 223 351 493 720
Omsättningstillgångar 5 602 5 253 5 520 4 979 5 313 4 080 4 440 5 720 5 915 5 592
Tillgångar 5 672 5 338 5 668 5 218 5 592 4 453 4 663 6 071 6 409 6 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 051 1 577 1 362 1 697 1 922 1 604 1 004 1 757 1 717 2 579
Obeskattade reserver 7 46 50 51 63 73 60 80 95 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 614 3 716 4 255 3 470 3 607 2 776 3 598 4 234 4 597 3 617
Skulder och eget kapital 5 672 5 338 5 668 5 218 5 592 4 453 4 663 6 071 6 409 6 312
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 281 1 126 1 120 1 060 256 1 097
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 983 5 566 4 747 4 566 4 436 5 251 5 395 5 283 5 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 2 251 2 376 2 109 2 400 2 490 2 908 2 715 2 579 2 844
Utdelning till aktieägare 1 000 185 0 0 715 0 0 0 0 2 320
Omsättning 12 339 9 999 10 259 9 515 10 679 10 365 10 484 11 894 12 706 13 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 15 13 16 17 18 19 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 949 769 681 732 666 609 578 625 706 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 567 541 543 532 486 526 493 471 674
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 908 294 -241 766 573 761 -591 720 2 335 1 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,44% -2,20% 7,42% -10,74% 2,93% -0,41% -12,44% -6,50% -2,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,14% 4,38% -5,36% 12,96% 8,69% 14,35% -16,06% 8,63% 33,20% 20,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,96% 2,34% -2,97% 7,10% 4,56% 6,17% -7,20% 4,41% 16,75% 9,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,11% 15,38% 12,38% 15,86% 16,00% 12,59% 8,10% 12,51% 10,37% 15,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,26% 30,22% 24,72% 33,28% 35,20% 37,23% 22,48% 29,91% 27,86% 42,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,01% 141,36% 129,73% 143,49% 147,30% 146,97% 123,40% 135,10% 128,67% 154,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...