Visa allt om Max Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 14 774 16 605 18 520 20 996 24 887 25 242 28 867 29 080 26 239 23 327
Övrig omsättning 621 432 135 0 47 274 0 105 0 74
Rörelseresultat (EBIT) 269 -110 798 281 2 301 1 033 1 541 2 391 1 203 2 144
Resultat efter finansnetto 269 -110 798 281 2 301 1 034 1 539 2 395 1 265 2 151
Årets resultat 542 2 463 156 1 793 589 1 191 1 890 1 703 1 170
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 25 25 30 53 89 163 238
Omsättningstillgångar 6 412 8 106 8 742 8 025 8 644 8 083 13 058 11 678 13 044 11 560
Tillgångar 6 436 8 131 8 766 8 050 8 669 8 113 13 111 11 767 13 207 11 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 041 5 499 5 498 5 035 4 879 3 086 7 497 6 306 8 167 6 464
Obeskattade reserver 0 425 544 344 269 274 6 9 49 977
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 476 1 619 1 607 1 467 1 153
Långfristiga skulder 5 14 18 22 31 31 31 31 37 37
Kortfristiga skulder 2 390 2 193 2 707 2 649 3 490 3 246 3 958 3 814 3 487 3 167
Skulder och eget kapital 6 436 8 131 8 766 8 050 8 669 8 113 13 111 11 767 13 207 11 798
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 19 196 19 093 17 836 14 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 913 6 300 6 037 5 074
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0
Omsättning 15 395 17 037 18 655 20 996 24 934 25 516 28 867 29 185 26 239 23 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 45 47 54 58 62 62 62 59 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 379 369 394 389 429 407 466 469 445 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 369 367 371 376 378 425 414 407 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 -110 798 281 2 306 1 057 1 577 2 464 1 279 2 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,03% -10,34% -11,79% -15,63% -1,41% -12,56% -0,73% 10,83% 12,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,18% -1,35% 9,10% 3,49% 26,54% 12,76% 11,76% 20,40% 9,59% 18,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,82% -0,66% 4,31% 1,34% 9,25% 4,10% 5,34% 8,26% 4,82% 9,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,22% 35,61% 32,59% 25,60% 20,71% 19,16% 31,52% 27,04% 36,42% 35,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,79% 71,71% 67,56% 65,88% 58,70% 40,67% 57,22% 53,65% 62,13% 60,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 268,28% 369,63% 322,94% 302,94% 247,68% 249,01% 329,91% 306,19% 374,08% 365,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!