Visa allt om Homelight i Stockholm AB
Visa allt om Homelight i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 612 5 941 5 977 3 929 4 662 5 134 4 874 4 310 6 271 5 134
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 182 407 -101 -409 307 187 135 850 513
Resultat efter finansnetto 169 175 394 -125 -428 306 186 136 850 509
Årets resultat 118 101 229 3 1 179 108 76 445 269
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 86 144 178 252 249 90 101 101 33
Omsättningstillgångar 2 638 2 797 2 483 1 984 2 230 2 383 2 281 2 064 2 236 1 714
Tillgångar 2 667 2 884 2 626 2 161 2 482 2 632 2 370 2 165 2 337 1 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 231 1 114 1 013 784 782 780 1 001 893 937 582
Obeskattade reserver 200 182 138 37 166 600 542 510 483 258
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 60 120 180 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 236 1 588 1 416 1 220 1 354 1 252 827 762 917 907
Skulder och eget kapital 2 667 2 884 2 626 2 161 2 482 2 632 2 370 2 165 2 337 1 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 150 96 25 560 671 672 772 692
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 004 813 389 459 523 116 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 401 278 211 203 193 269 293 293 332 291
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 400 0 120 90
Omsättning 6 633 5 941 5 977 3 929 4 662 5 134 4 874 4 310 6 271 5 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 204 1 980 1 992 1 310 1 554 2 567 2 437 2 155 3 136 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 381 257 252 263 498 500 499 572 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 246 475 -27 -337 356 232 177 866 530
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,29% -0,60% 52,13% -15,72% -9,19% 5,33% 13,09% -31,27% 22,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,60% 6,31% 15,50% -4,67% -16,48% 11,70% 7,89% 6,33% 36,54% 29,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 3,06% 6,81% -2,57% -8,77% 6,00% 3,84% 3,18% 13,62% 10,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,91% 41,12% 38,60% 43,27% 39,96% 40,69% 38,59% 41,04% 40,82% 40,05%
Rörelsekapital/omsättning 21,20% 20,35% 17,85% 19,45% 18,79% 22,03% 29,83% 30,21% 21,03% 15,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,01% 43,55% 42,67% 37,61% 36,44% 46,44% 59,09% 58,61% 54,97% 43,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,92% 54,09% 52,75% 43,77% 60,56% 78,83% 135,91% 124,28% 135,99% 105,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...