Visa allt om Sandefjord Fiske AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-05 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 37 7 481 8 898 9 451 10 053 10 502 9 022 7 997 7 286 6 586
Övrig omsättning 19 543 0 0 1 42 12 378 0 62 48
Rörelseresultat (EBIT) 18 169 827 -947 755 1 962 1 126 2 257 824 159 -116
Resultat efter finansnetto 18 176 795 -961 754 1 951 1 088 2 165 677 14 -148
Årets resultat 10 859 1 650 18 585 1 516 919 1 178 263 35 1
Balansräkningar (tkr)
2021-05 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 198 3 668 2 915 2 453 2 630 2 655 3 065 4 134 4 672 1 578
Omsättningstillgångar 21 392 1 553 6 398 4 570 3 880 3 336 3 086 2 285 1 806 2 162
Tillgångar 22 589 5 222 9 313 7 022 6 510 5 991 6 151 6 418 6 478 3 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 013 3 955 2 305 3 287 2 922 1 405 486 391 303 268
Obeskattade reserver 4 650 150 1 456 2 451 2 451 2 451 2 546 1 711 1 426 1 481
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 167 0 0 206 1 589 3 072 3 755 607
Kortfristiga skulder 6 926 1 117 3 386 1 284 1 137 1 929 1 530 1 245 994 1 384
Skulder och eget kapital 22 589 5 222 9 313 7 022 6 510 5 991 6 151 6 418 6 478 3 740
Löner & utdelning (tkr)
2021-05
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 243 1 397 988 933 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 951 521 336 407 246
Utdelning till aktieägare 0 3 800 0 1 000 0 0 0 150 175 0
Omsättning 19 580 7 481 8 898 9 452 10 095 10 514 9 400 7 997 7 348 6 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 6 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 2 494 2 966 3 150 3 351 1 750 2 256 2 666 2 429 3 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 820 786 852 846 547 498 472 447 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 182 1 074 -716 933 2 327 1 536 2 726 1 362 725 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,51% -15,92% -5,85% -5,99% -4,28% 16,40% 12,82% 9,76% 10,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 80,46% 16,09% -10,17% 10,75% 30,14% 18,79% 36,69% 12,90% 2,49% -2,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49 124,32% 11,23% -10,64% 7,99% 19,52% 10,72% 25,02% 10,35% 2,21% -1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -81,08% 64,26% 61,62% 41,67% 53,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39 097,30% 5,83% 33,85% 34,77% 27,29% 13,40% 17,25% 13,00% 11,14% 11,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,81% 77,98% 36,94% 74,04% 74,25% 55,36% 40,19% 26,89% 21,85% 36,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,87% 139,03% 188,95% 355,92% 341,25% 172,94% 201,70% 183,53% 181,69% 156,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!