Visa allt om Woodsafe Timber Protection AB
Visa allt om Woodsafe Timber Protection AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 45 045 41 762 26 555 20 377 15 572 13 948 8 713 5 254 7 503 6 937
Övrig omsättning 200 25 492 101 143 388 119 10 149 364
Rörelseresultat (EBIT) 16 283 10 089 5 695 4 010 2 615 4 567 656 -675 1 119 1 149
Resultat efter finansnetto 15 298 9 463 5 123 3 323 2 342 4 114 68 -532 504 603
Årets resultat 9 040 5 054 2 730 1 931 525 164 7 494 36 20
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 426 30 383 30 182 17 322 17 179 15 846 15 381 15 316 13 322 11 589
Omsättningstillgångar 24 578 15 710 9 791 10 252 5 492 6 384 5 104 6 105 6 435 6 326
Tillgångar 55 004 46 092 39 973 27 574 22 670 22 230 20 485 21 421 19 757 17 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 755 12 214 7 590 6 610 4 679 4 154 3 990 3 983 3 489 703
Obeskattade reserver 14 028 10 579 8 129 6 519 5 682 4 023 152 100 1 125 725
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 205 14 444 15 322 8 982 10 023 10 827 11 343 9 648 9 394 8 755
Kortfristiga skulder 9 017 8 855 8 932 5 463 2 286 3 225 5 000 7 690 5 749 7 732
Skulder och eget kapital 55 004 46 092 39 973 27 574 22 670 22 230 20 485 21 421 19 757 17 915
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 36 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 4 406 3 818 2 625 2 189 1 844 1 450 1 273 1 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 1 771 1 380 1 049 794 626 539 502 457
Utdelning till aktieägare 500 500 430 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 245 41 787 27 047 20 478 15 715 14 336 8 832 5 264 7 652 7 301
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 12 11 10 8 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 003 2 983 2 213 1 852 1 557 1 744 1 245 876 1 501 1 387
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 581 524 481 370 360 362 335 380 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 800 11 530 6 903 5 018 3 482 5 358 1 415 47 1 749 1 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,86% 57,27% 30,32% 30,86% 11,64% 60,08% 65,84% -29,97% 8,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,61% 21,89% 14,25% 14,54% 11,54% 20,67% 3,36% -0,29% 5,75% 6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,15% 24,16% 21,46% 19,68% 16,81% 32,94% 7,90% -1,20% 15,14% 16,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,41% 76,05% 66,24% 74,83% 70,61% 77,77% 72,59% 77,05% 76,94% 71,63%
Rörelsekapital/omsättning 34,55% 16,41% 3,23% 23,50% 20,59% 22,65% 1,19% -30,17% 9,14% -20,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,63% 44,40% 34,85% 42,41% 40,19% 32,02% 20,02% 18,94% 21,86% 6,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,62% 167,81% 60,06% 123,17% 98,91% 100,59% 44,50% 30,22% 3,74% 54,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...