Visa allt om Finansiell ID-Teknik BID AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 220 403 190 002 168 035 148 350 140 222 127 244 106 907 103 564 108 555 126 878
Övrig omsättning 1 501 509 362 437 353 1 285 1 686 2 043 1 838 5 020
Rörelseresultat (EBIT) -23 571 -14 003 4 245 -7 537 949 10 850 -9 451 5 781 8 640 13 058
Resultat efter finansnetto -23 569 -14 004 4 230 -7 537 1 012 11 450 -8 063 7 349 9 504 13 237
Årets resultat -18 723 -11 277 3 220 -5 956 752 8 895 -6 335 5 068 6 956 19 644
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 369 4 894 2 309 2 440 551 802 3 448 1 755 10 648 19 916
Omsättningstillgångar 76 256 105 459 115 943 96 724 102 494 101 204 87 582 94 449 77 586 65 873
Tillgångar 88 625 110 353 118 252 99 164 103 045 102 006 91 030 96 204 88 234 85 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 222 66 945 78 222 75 002 80 957 80 205 71 310 77 645 72 577 65 621
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 403 43 408 40 030 24 163 22 087 21 801 19 720 18 559 15 657 20 168
Skulder och eget kapital 88 625 110 353 118 252 99 164 103 045 102 006 91 030 96 204 88 234 85 789
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 296 2 201 2 124 2 046 2 075 2 048 1 946 1 826 1 748 1 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 57 57 55 52 51
Löner till övriga anställda 21 792 19 024 16 934 17 419 14 700 14 185 14 207 12 728 11 543 11 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 171 12 389 11 158 10 852 10 796 9 860 8 914 9 000 8 828 7 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 221 904 190 511 168 397 148 787 140 575 128 529 108 593 105 607 110 393 131 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 22 21 21 18 17 17 16 11 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 965 8 636 8 002 7 064 7 790 7 485 6 289 6 473 9 869 8 459
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 454 1 697 1 570 1 565 1 604 1 593 1 584 1 555 2 064 1 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 038 -13 505 4 648 -7 420 1 012 10 940 -9 331 12 595 15 464 19 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,00% 13,07% 13,27% 5,80% 10,20% 19,02% 3,23% -4,60% -14,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,59% -12,69% 3,59% -7,60% 0,98% 11,23% -8,86% 7,66% 10,78% 15,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,69% -7,37% 2,53% -5,08% 0,72% 9,00% -7,54% 7,12% 8,76% 10,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,27% 32,66% 45,18% 48,91% 57,34% 62,40% 63,48% 73,28% 57,05% 36,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,41% 60,66% 66,15% 75,63% 78,56% 78,63% 78,34% 80,71% 82,26% 76,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,74% 242,95% 289,64% 400,30% 464,05% 464,22% 444,13% 508,91% 495,54% 326,62%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...