Visa allt om EBO Medicinkonsult AB
Visa allt om EBO Medicinkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 008 1 131 1 072 1 139 1 209 471 0 - 2 189 2 088
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 455 294 274 402 210 -40 - -1 293
Resultat efter finansnetto 317 448 286 267 400 213 -133 - -147 156
Årets resultat 184 264 183 163 263 202 -37 - 14 103
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 9 42 109 180 253 23 9 - 242 703
Omsättningstillgångar 1 136 1 087 827 836 722 545 455 - 655 446
Tillgångar 1 145 1 129 937 1 017 975 568 464 - 897 1 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 620 513 486 473 353 279 - 532 628
Obeskattade reserver 400 320 210 160 103 10 0 - 105 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 63 93 122 150 177 0 0 - 169 169
Kortfristiga skulder 89 96 92 222 222 205 185 - 91 84
Skulder och eget kapital 1 145 1 129 937 1 017 975 568 464 - 897 1 149
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 44 390 134 0 - 420 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 367 401 0 48 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 159 179 41 208 69 0 - 369 373
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 128 - 120 110
Omsättning 1 008 1 131 1 072 1 139 1 209 471 0 - 2 189 2 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 0 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 131 1 072 1 139 1 209 471 - - 2 189 2 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 486 575 657 655 208 - - 801 806
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 356 522 364 347 441 212 -36 - 69 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,88% 5,50% -5,88% -5,79% 156,69% - - - 4,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,21% 40,30% 31,48% 27,24% 41,64% 37,50% - - -14,27% 19,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,04% 40,23% 27,52% 24,32% 33,58% 45,22% - - -5,85% 10,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,87% 87,62% 68,56% 53,91% 41,36% 72,19% - - 25,77% 17,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,13% 77,02% 72,23% 60,06% 56,30% 63,45% 60,13% - 67,74% 71,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 276,40% 1 132,29% 898,91% 376,58% 325,23% 265,85% 245,95% - 719,78% 530,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...