Visa allt om Draper Europe AB
Visa allt om Draper Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 772 67 182 60 306 54 166 56 127 44 762 46 574 42 084 49 124 49 514
Övrig omsättning 344 424 437 492 466 645 563 499 577 105
Rörelseresultat (EBIT) -2 863 -1 634 -1 894 -6 168 -5 468 1 481 907 543 3 447 -4 333
Resultat efter finansnetto -2 870 -1 642 -1 987 -6 388 -5 461 1 624 935 570 3 560 -4 345
Årets resultat -2 870 -1 642 -1 987 -6 388 -5 461 1 184 738 570 3 560 -4 345
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 840 9 894 12 758 16 356 17 210 8 215 1 240 1 815 2 516 1 856
Omsättningstillgångar 21 469 22 423 20 705 20 366 23 580 25 762 25 171 26 414 24 769 22 567
Tillgångar 29 309 32 317 33 463 36 722 40 790 33 977 26 411 28 229 27 285 24 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 104 20 975 22 617 23 279 21 959 26 709 20 165 19 427 20 857 17 296
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 277 5 136 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 205 11 342 10 846 10 166 13 695 7 268 6 246 8 802 6 428 7 127
Skulder och eget kapital 29 309 32 317 33 463 36 722 40 790 33 977 26 411 28 229 27 285 24 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 104 1 153 1 257 1 167 884
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 78 - - -
Löner till övriga anställda - 13 411 13 532 13 251 14 810 8 961 8 125 7 326 7 856 9 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 6 200 5 355 5 302 5 876 4 050 3 936 3 683 3 598 3 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 65 116 67 606 60 743 54 658 56 593 45 407 47 137 42 583 49 701 49 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 37 36 35 36 26 25 24 26 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 751 1 816 1 675 1 548 1 559 1 722 1 863 1 754 1 889 1 456
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 539 535 548 588 556 535 522 519 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 555 1 949 1 835 -2 354 -2 718 2 172 1 644 1 566 4 458 -891
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,59% 11,40% 11,34% -3,49% 25,39% -3,89% 10,67% -14,33% -0,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,76% -5,05% -5,66% -16,78% -13,22% 4,79% 3,55% 2,03% 13,05% -17,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,42% -2,43% -3,14% -11,38% -9,61% 3,64% 2,01% 1,36% 7,25% -8,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,44% 50,28% 51,41% 49,74% 54,37% 55,03% 50,99% 50,89% 52,96% 48,46%
Rörelsekapital/omsättning 15,85% 16,49% 16,35% 18,83% 17,61% 41,32% 40,63% 41,85% 37,34% 31,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,77% 64,90% 67,59% 63,39% 53,83% 78,61% 76,35% 68,82% 76,44% 70,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,73% 98,81% 91,44% 84,69% 77,71% 244,18% 287,96% 212,94% 270,60% 173,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...