Visa allt om Skidsta Hus AB
Visa allt om Skidsta Hus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 216 041 166 765 130 329 122 315 123 043 145 660 148 762 147 883 174 055 175 662
Övrig omsättning 929 508 1 074 719 1 034 1 405 2 013 977 1 306 1 390
Rörelseresultat (EBIT) 18 609 9 799 5 449 1 948 2 186 4 040 5 440 6 766 13 053 13 120
Resultat efter finansnetto 18 411 9 531 5 190 1 660 1 822 3 822 5 317 7 678 13 142 13 389
Årets resultat 14 337 7 404 4 014 1 231 1 830 2 739 3 828 5 822 9 547 9 583
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 525 7 423 6 954 5 464 5 864 5 827 5 472 5 085 6 003 5 045
Omsättningstillgångar 53 469 48 797 38 982 35 125 39 726 38 960 44 903 47 018 47 129 44 184
Tillgångar 61 994 56 220 45 936 40 589 45 590 44 787 50 375 52 103 53 132 49 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 113 18 776 15 371 12 325 13 094 13 263 17 224 19 795 21 173 18 426
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 437 2 345 2 160 2 377 2 822 3 372 3 540 3 201 3 166 2 556
Långfristiga skulder 2 978 4 394 0 0 0 0 0 5 516 4 428 546
Kortfristiga skulder 35 466 30 705 28 405 25 887 29 674 28 152 29 611 23 591 24 365 27 701
Skulder och eget kapital 61 994 56 220 45 936 40 589 45 590 44 787 50 375 52 103 53 132 49 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 710 1 673 1 710 - 1 638 1 563 1 533 1 527 1 418 2 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 386 15 138 12 792 13 704 12 743 14 921 13 955 13 088 15 101 14 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 571 6 433 5 576 5 278 5 435 6 121 5 869 5 433 6 116 6 529
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 216 970 167 273 131 403 123 034 124 077 147 065 150 775 148 860 175 361 177 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 48 42 41 43 53 53 50 59 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 001 3 474 3 103 2 983 2 861 2 748 2 807 2 958 2 950 3 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 505 501 474 468 440 417 406 391 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 393 10 442 6 014 2 611 2 930 4 775 6 351 7 848 14 205 13 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,55% 27,96% 6,55% -0,59% -15,53% -2,09% 0,59% -15,04% -0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,32% 17,43% 12,02% 5,03% 5,05% 9,36% 10,88% 15,07% 25,24% 27,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,70% 5,88% 4,24% 1,67% 1,87% 2,88% 3,68% 5,31% 7,70% 7,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,93% 40,09% 35,95% 35,07% 36,52% 36,33% 36,40% 34,87% 35,58% 34,96%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 10,85% 8,12% 7,55% 8,17% 7,42% 10,28% 15,84% 13,08% 9,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,67% 33,40% 33,46% 30,37% 28,72% 29,61% 34,19% 37,99% 39,85% 37,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,28% 104,53% 81,84% 84,08% 82,67% 82,28% 101,40% 137,29% 130,12% 104,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -19 61 18 -48 -26 -14 -12 -19 254
Resultat efter finansnetto 16 917 10 929 4 009 1 965 900 1 323 6 686 6 986 7 983 7 040
Årets resultat 17 000 10 999 4 016 2 010 901 1 408 6 709 6 988 7 979 6 939
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 070 10 483 9 925 9 951 10 235 9 889 9 810 9 159 9 475 7 784
Omsättningstillgångar 10 167 4 199 168 129 78 130 1 229 1 595 1 486 2 010
Tillgångar 21 237 14 682 10 093 10 080 10 313 10 019 11 039 10 754 10 961 9 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 570 13 570 6 571 3 521 3 511 4 515 9 807 9 498 9 710 8 530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 48 48 135 158 158 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Kortfristiga skulder 617 62 2 472 5 509 5 704 4 406 47 48 43 56
Skulder och eget kapital 21 237 14 682 10 093 10 080 10 313 10 019 11 039 10 754 10 961 9 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 12 000 8 000 4 000 0 1 000 1 400 6 700 6 400 7 200 6 800
Omsättning 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 287 286 306 302 293 282 306 304 297 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 79,91% 74,79% 40,24% 20,02% 9,23% 13,72% 60,57% 64,98% 72,83% 72,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 713,89% 3 050,28% 1 128,06% 560,56% 264,44% 381,94% 1 857,22% 1 941,11% 2 217,50% 1 959,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 652,78% 1 149,17% -640,00% -1 494,44% -1 562,78% -1 187,78% 328,33% 429,72% 400,83% 542,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,15% 92,43% 65,10% 34,93% 34,39% 45,42% 89,74% 89,40% 89,62% 88,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 647,81% 6 772,58% 6,80% 2,34% 1,37% 2,95% 2 614,89% 3 322,92% 3 455,81% 3 589,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...