Visa allt om Traryds Metall AB
Visa allt om Traryds Metall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 471 57 691 52 281 52 945 43 702 45 894 43 501 33 324 54 595 52 248
Övrig omsättning 2 96 - 7 172 283 315 172 631 86
Rörelseresultat (EBIT) 4 795 4 651 4 948 5 427 4 691 4 563 3 993 2 800 6 026 4 096
Resultat efter finansnetto 4 711 4 346 4 633 4 996 4 205 4 142 3 701 2 556 5 273 3 342
Årets resultat 209 18 261 14 4 764 2 916 4 110 3 348 1 162 167
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 272 4 076 5 834 8 021 8 983 9 499 10 069 12 082 14 409 16 679
Omsättningstillgångar 13 632 11 915 11 954 10 478 10 123 8 303 10 433 9 342 11 083 11 980
Tillgångar 14 903 15 992 17 787 18 499 19 106 17 803 20 502 21 424 25 492 28 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 664 1 456 1 437 1 176 1 162 1 189 1 221 1 256 1 203 1 142
Obeskattade reserver 188 432 1 187 2 431 3 247 5 597 5 500 7 400 9 400 5 750
Avsättningar (tkr) 1 439 1 234 1 010 1 255 250 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 2 499 3 789 3 525 3 648 6 970 5 195 8 601 7 640 8 555 13 356
Kortfristiga skulder 9 113 9 081 10 627 9 989 7 477 5 722 5 080 5 027 6 234 8 311
Skulder och eget kapital 14 903 15 992 17 787 18 499 19 106 17 803 20 502 21 424 25 492 28 659
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 847 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 7 739 6 814 6 018 5 692 5 396 4 969 4 442 4 792 5 106
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 860 3 134 2 875 2 731 2 474 2 315 1 757 2 018 2 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 473 57 787 52 281 52 952 43 874 46 177 43 816 33 496 55 226 52 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 16 14 14 15 15 15 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 874 2 885 3 268 3 782 3 122 3 060 2 900 2 222 3 033 2 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 589 630 649 602 525 486 413 425 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 795 6 774 7 873 9 025 7 054 6 992 6 788 5 577 8 771 6 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,38% 10,35% -1,25% 21,15% -4,78% 5,50% 30,54% -38,96% 4,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,17% 29,08% 27,82% 29,34% 24,55% 25,63% 19,48% 13,07% 23,70% 14,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,34% 8,06% 9,46% 10,25% 10,73% 9,94% 9,18% 8,40% 11,07% 7,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,04% 46,28% 48,41% 47,52% 19,89% 17,77% 17,44% 18,81% 16,13% 14,66%
Rörelsekapital/omsättning 7,86% 4,91% 2,54% 0,92% 6,05% 5,62% 12,31% 12,95% 8,88% 7,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,15% 11,21% 13,28% 16,61% 18,61% 29,85% 25,73% 31,32% 31,27% 18,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,45% 77,79% 64,94% 68,99% 83,56% 93,36% 130,04% 96,14% 113,72% 81,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...