Visa allt om CAPRI media & projekt AB
Visa allt om CAPRI media & projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 198 1 369 1 382 1 298 1 304 1 416 1 472 1 556 1 711 1 384
Övrig omsättning - - - - 23 73 110 99 182 86
Rörelseresultat (EBIT) 269 200 235 77 70 72 -12 16 -41 189
Resultat efter finansnetto 268 200 234 76 67 62 -23 12 -46 185
Årets resultat 204 165 180 45 67 62 -23 12 -46 185
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 0 4 11 6 9 13 18 26 37
Omsättningstillgångar 50 411 508 169 105 84 126 141 107 134
Tillgångar 389 411 512 180 111 93 138 159 133 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 266 200 20 -25 -92 -154 -131 -143 -97
Obeskattade reserver 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 145 293 142 136 185 292 290 276 268
Skulder och eget kapital 389 411 512 180 111 93 138 159 133 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 488 660 672 678 575 611 565 600 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 459 0 0 0 3 10 30 31 80 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 241 207 229 232 198 234 225 228 204
Utdelning till aktieägare 82 160 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 198 1 369 1 382 1 298 1 327 1 489 1 582 1 655 1 893 1 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 198 1 369 1 382 1 298 435 472 491 519 570 461
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 788 854 956 977 327 290 312 303 347 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 204 242 84 73 76 -7 24 -30 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,49% -0,94% 6,47% -0,46% -7,91% -3,80% -5,40% -9,06% 23,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 69,15% 48,66% 45,90% 43,33% 63,06% 77,42% -8,70% 10,06% -30,83% 110,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,45% 14,61% 17,00% 6,01% 5,37% 5,08% -0,82% 1,03% -2,40% 13,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,93% 98,69% 95,94% 87,57% 82,27% 81,88% 73,12% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,34% 19,43% 15,56% 2,08% -2,38% -7,13% -11,28% -9,58% -9,88% -9,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,69% 64,72% 41,80% 18,91% -22,52% -98,92% -111,59% -82,39% -107,52% -56,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,10% 283,45% 173,38% 119,01% 77,21% 28,11% 21,23% 22,76% 15,94% 31,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...