Visa allt om WIC MACK AB
Visa allt om WIC MACK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 934 3 796 3 697 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 4 240 3 199
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 065 226 211 1 849 236 6 -537 -54 1 501 811
Resultat efter finansnetto 2 068 223 212 1 852 243 10 -523 -43 1 551 827
Årets resultat 1 184 122 107 1 007 125 5 4 6 831 459
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 393 449 506 16 67 147 211 360 295
Omsättningstillgångar 3 489 2 161 2 610 2 583 1 073 978 1 472 1 979 3 226 1 681
Tillgångar 3 830 2 553 3 059 3 089 1 089 1 045 1 619 2 190 3 586 1 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 510 723 1 041 1 368 677 752 747 923 1 487 820
Obeskattade reserver 1 193 661 601 538 66 0 0 539 604 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 127 1 169 1 416 1 183 346 293 872 728 1 495 939
Skulder och eget kapital 3 830 2 553 3 059 3 089 1 089 1 045 1 619 2 190 3 586 1 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 386 174 320 360 324 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 737 810 903 981 374 392 459 330 479 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 209 250 262 305 241 169 243 171 198 236
Utdelning till aktieägare 370 398 440 434 0 200 0 180 100 100
Omsättning 4 934 3 796 3 697 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 4 240 3 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 467 1 898 1 849 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 1 413 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 570 650 1 382 1 090 855 1 154 916 350 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 117 282 269 1 878 287 86 -444 96 1 661 929
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,98% 2,68% -27,25% 64,57% 30,08% -0,50% -14,48% -34,20% 32,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,99% 8,89% 6,93% 59,99% 22,31% 0,96% -32,00% -1,69% 43,31% 41,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,91% 5,98% 5,73% 36,46% 7,87% 0,42% -21,71% -1,33% 36,63% 25,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 75,82% 80,09% 66,09% 69,76% 100,00% 100,00% 80,05% 84,37%
Rörelsekapital/omsättning 47,87% 26,13% 32,30% 27,55% 23,54% 28,85% 25,15% 44,84% 40,83% 23,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,72% 48,51% 49,36% 57,12% 66,63% 71,96% 46,14% 59,87% 53,59% 49,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,58% 184,86% 184,32% 218,34% 310,12% 323,89% 168,81% 271,84% 215,79% 179,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...