Visa allt om PS Line Sales AB
Visa allt om PS Line Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 171 1 194 1 180 1 178 1 285 1 422 1 469 1 326 1 096 1 005
Övrig omsättning 27 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 -70 95 97 7 73 225 70 7 -33
Resultat efter finansnetto 65 -92 67 69 -25 46 207 57 8 -33
Årets resultat 2 0 5 -26 -7 6 25 31 -6 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 648 318 387 456 526 595 665 344 7 27
Omsättningstillgångar 521 524 585 527 418 373 372 272 210 222
Tillgångar 1 169 841 972 983 944 968 1 037 616 217 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 103 103 97 123 130 139 114 83 89
Obeskattade reserver 256 206 303 253 159 185 160 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 682 359 392 421 445 468 490 240 0 0
Kortfristiga skulder 125 173 173 212 216 185 248 262 134 160
Skulder och eget kapital 1 169 841 972 983 944 968 1 037 616 217 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 420 440 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 432 432 432 432 486 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 187 186 185 191 256 249 252 249 193 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 1 198 1 194 1 180 1 178 1 285 1 422 1 469 1 326 1 096 1 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 171 1 194 1 180 1 178 1 285 1 422 1 469 1 326 1 096 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 730 749 739 845 766 783 780 732 712
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 -1 164 166 76 142 278 113 13 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% 1,19% 0,17% -8,33% -9,63% -3,20% 10,78% 20,99% 9,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,99% -8,32% 9,88% 9,97% 0,74% 7,54% 21,70% 11,69% 3,69% -12,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,98% -5,86% 8,14% 8,32% 0,54% 5,13% 15,32% 5,43% 0,73% -3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,82% 29,40% 34,92% 26,74% 15,72% 13,22% 8,44% 0,75% 6,93% 6,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,06% 31,35% 34,91% 28,84% 25,44% 27,51% 24,78% 18,51% 38,25% 35,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 416,80% 302,89% 338,15% 248,58% 193,52% 201,62% 150,00% 103,82% 156,72% 138,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...