Visa allt om Dreampath AB
Visa allt om Dreampath AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 501 1 564 1 373 1 529 1 508 1 273 988 585 1 297 1 210
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 300 293 251 358 496 360 25 -1 353 175
Resultat efter finansnetto 567 332 292 440 527 390 106 3 381 190
Årets resultat 404 182 169 282 313 222 140 1 207 96
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 289 1 371 1 127 855 621 558 492 398 427 379
Omsättningstillgångar 899 493 881 1 122 1 140 934 621 606 1 059 1 029
Tillgångar 2 188 1 864 2 008 1 977 1 761 1 492 1 113 1 004 1 486 1 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 956 752 770 801 669 506 373 323 462 344
Obeskattade reserver 664 548 458 388 341 247 159 217 217 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 568 564 780 789 751 739 580 464 807 941
Skulder och eget kapital 2 188 1 864 2 008 1 977 1 761 1 492 1 113 1 004 1 486 1 408
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 426 570 475 533 459 420 443 209 362 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 17 7 3 5 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 228 197 219 199 189 188 114 174 -
Utdelning till aktieägare 200 0 200 200 399 150 90 90 140 89
Omsättning 1 501 1 564 1 373 1 529 1 508 1 273 988 585 1 297 1 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 501 1 564 1 373 1 529 1 508 637 494 293 649 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 768 390 718 790 677 317 333 175 278 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 340 1 122 296 395 511 372 44 20 379 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,03% 13,91% -10,20% 1,39% 18,46% 28,85% 68,89% -54,90% 7,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,06% 18,03% 14,59% 22,26% 31,01% 26,47% 9,70% 3,98% 26,38% 13,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,44% 21,48% 21,34% 28,78% 36,21% 31,03% 10,93% 6,84% 30,22% 15,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,63% 99,47% 98,90% 100,00% 100,00% 95,91% 96,61%
Rörelsekapital/omsättning 22,05% -4,54% 7,36% 21,78% 25,80% 15,32% 4,15% 24,27% 19,43% 7,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,36% 63,27% 56,14% 54,98% 52,26% 46,12% 44,04% 47,73% 41,60% 30,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,16% 45,92% 87,31% 118,76% 130,89% 107,04% 79,83% 96,55% 111,65% 86,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...