Visa allt om KS Haircare Sweden AB
Visa allt om KS Haircare Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 607 9 391 4 391 2 801 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466
Övrig omsättning 1 325 662 292 78 - - 195 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 172 153 23 121 32 137 20 -272 52
Resultat efter finansnetto -224 166 147 16 115 34 135 18 -276 42
Årets resultat -224 129 112 12 85 28 135 18 -272 28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 21 3 8 14
Omsättningstillgångar 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 980 824 694 1 348
Tillgångar 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 642 512 401 389 304 277 141 124 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 68 65 213 227 257 425 458 467 572
Kortfristiga skulder 704 901 382 464 1 013 154 301 228 112 516
Skulder och eget kapital 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 130 120 114 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 903 1 035 535 325 55 135 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 591 294 191 115 17 53 63 46 36 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 932 10 053 4 683 2 879 2 748 2 549 2 154 987 937 1 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 0 3 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 761 - 1 464 1 401 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 - 242 221 72 188 194 170 156 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -219 172 153 23 121 33 139 25 -266 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,00% 113,87% 56,77% 1,93% 7,81% 30,12% 98,48% 5,34% -36,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,96% 10,68% 15,95% 2,14% 7,55% 5,32% 13,67% 2,54% -38,75% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,81% 1,83% 3,48% 0,82% 4,48% 1,49% 6,99% 2,13% -29,03% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,58% 21,06% 36,35% 43,45% 28,82% 31,89% 28,33% 60,59% 39,81% 50,07%
Rörelsekapital/omsättning 4,17% 7,56% 13,14% 21,89% 22,42% 21,97% 34,66% 60,39% 62,11% 56,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,70% 39,85% 53,39% 37,23% 23,88% 42,58% 27,64% 17,05% 17,66% 20,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,03% 178,80% 251,05% 81,68% 89,44% 183,77% 190,03% 228,51% 274,11% 143,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...