Visa allt om Billbäcks i Svärtinge AB
Visa allt om Billbäcks i Svärtinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 305 10 262 9 754 10 014 10 700 8 855 8 750 307 123 66
Övrig omsättning 162 204 171 158 166 376 12 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 628 9 644 8 919 8 715 9 747 8 171 7 887 214 -127 -225
Resultat efter finansnetto 10 778 8 488 886 14 573 9 964 7 647 6 211 14 969 300 -21
Årets resultat 8 541 6 118 -1 149 10 708 5 663 5 658 4 008 14 969 194 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 024 47 999 52 821 52 919 55 775 42 737 41 579 40 177 38 272 26 577
Omsättningstillgångar 17 567 23 091 11 734 12 904 5 144 12 222 7 372 11 874 4 314 7 411
Tillgångar 71 591 71 090 64 556 65 823 60 919 54 960 48 951 52 050 42 586 33 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 308 54 667 51 349 54 598 45 890 40 227 38 269 32 683 19 214 20 519
Obeskattade reserver 4 600 4 777 4 803 4 865 2 752 396 427 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 580 3 700 3 850 2 910 3 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 104 7 947 4 553 3 450 9 276 14 336 10 256 19 367 23 372 13 469
Skulder och eget kapital 71 591 71 090 64 556 65 823 60 919 54 960 48 951 52 050 42 586 33 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 600 2 900 2 800 2 100 2 000 0 3 700 1 500 1 500 1 500
Omsättning 11 467 10 466 9 925 10 172 10 866 9 231 8 762 318 123 66
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 241 10 202 9 547 9 471 10 516 8 958 8 660 290 -72 -174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,16% 5,21% -2,60% -6,41% 20,84% 1,20% 2 750,16% 149,59% 86,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,19% 14,17% 16,83% 22,85% 19,46% 15,41% 36,55% 29,38% 0,90% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 96,18% 98,18% 111,39% 150,21% 110,78% 95,66% 204,46% 4 980,46% 313,01% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,93% 147,57% 73,62% 94,41% -38,62% -23,87% -32,96% -2 440,72% -15 494,31% -9 178,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,25% 82,14% 85,35% 88,39% 78,66% 73,72% 78,82% 62,79% 45,12% 60,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 565,95% 290,56% 257,72% 374,03% 55,45% 85,25% 71,88% 61,31% 18,46% 55,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...