Visa allt om Skyltmakarn i Boxholm Aktiebolag
Visa allt om Skyltmakarn i Boxholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 125 1 097 1 000 964 1 022 1 286 1 275 1 078 1 402 1 355
Övrig omsättning 107 107 112 111 107 144 202 102 103 23
Rörelseresultat (EBIT) 117 119 17 -48 -16 250 244 -45 124 105
Resultat efter finansnetto 116 119 29 -37 -19 242 252 -42 109 118
Årets resultat 82 126 13 7 1 150 139 -42 74 75
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 811 876 811 860 932 1 005 1 080 941 1 007 929
Omsättningstillgångar 494 513 500 559 527 683 697 461 596 762
Tillgångar 1 305 1 390 1 311 1 419 1 459 1 689 1 776 1 401 1 603 1 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 152 1 195 1 069 1 056 1 111 1 260 1 235 1 096 1 238 1 294
Obeskattade reserver 21 13 58 44 88 114 81 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 42 67 92 117 233 167 192 217
Kortfristiga skulder 133 165 142 252 167 198 227 139 174 181
Skulder och eget kapital 1 305 1 390 1 311 1 419 1 459 1 689 1 776 1 401 1 603 1 691
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 449 487 537 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 372 367 420 406 344 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 182 163 180 174 155 189 201 221 209
Utdelning till aktieägare 200 125 0 0 63 150 125 0 100 130
Omsättning 1 232 1 204 1 112 1 075 1 129 1 430 1 477 1 180 1 505 1 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 125 1 097 1 000 964 1 022 643 638 539 701 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 562 543 605 597 238 301 322 357 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 188 84 24 57 324 320 21 215 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,55% 9,70% 3,73% -5,68% -20,53% 0,86% 18,27% -23,11% 3,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,97% 8,71% 2,44% -2,40% -0,75% 15,22% 14,41% -2,64% 8,48% 9,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,40% 11,03% 3,20% -3,53% -1,08% 19,98% 20,08% -3,43% 9,70% 11,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,02% 85,05% 83,90% 85,27% 83,27% 82,74% 85,65% 85,62% 86,09% 87,16%
Rörelsekapital/omsättning 32,09% 31,72% 35,80% 31,85% 35,23% 37,71% 36,86% 29,87% 30,10% 42,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,53% 86,70% 84,99% 76,84% 80,59% 79,57% 72,90% 78,23% 77,23% 76,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,87% 288,48% 319,01% 196,43% 307,78% 334,34% 301,76% 317,99% 328,16% 408,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...