Visa allt om Nya Konditoriet i Mellerud AB
Visa allt om Nya Konditoriet i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 016 2 250 2 383 2 693 2 713 2 791 2 949 3 085 3 481 3 379
Övrig omsättning 193 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 87 -10 113 47 21 182 145 -105 14
Resultat efter finansnetto -2 52 -46 76 0 -29 141 97 -159 -34
Årets resultat -2 52 -46 76 0 -29 141 97 -159 -34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 11 18 45 72 185
Omsättningstillgångar 306 336 277 371 379 443 521 432 459 521
Tillgångar 306 336 277 371 383 454 539 477 531 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -94 -92 -144 -98 -174 -174 -145 -286 -383 -223
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 213 222 259 305 317 408 408 489 570 630
Kortfristiga skulder 186 206 161 164 240 221 276 274 345 300
Skulder och eget kapital 306 336 277 371 383 454 539 477 531 706
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 225 228 264 254 242 276 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 939 1 153 981 952 814 803 830 1 101 1 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 294 325 391 397 364 361 384 510 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 209 2 250 2 383 2 693 2 713 2 791 2 949 3 085 3 481 3 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 4 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 504 563 477 539 543 558 590 771 497 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 306 297 280 286 295 288 274 364 270 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 87 -10 118 54 28 209 172 8 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,40% -5,58% -11,51% -0,74% -2,79% -5,36% -4,41% -11,38% 3,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,80% 25,89% -3,61% 30,46% 12,27% 4,63% 33,77% 30,40% -19,77% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,49% 3,87% -0,42% 4,20% 1,73% 0,75% 6,17% 4,70% -3,02% 0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,54% 73,87% 73,27% 73,82% 74,79% 72,91% 80,81% 77,76% 77,36% 78,22%
Rörelsekapital/omsättning 5,95% 5,78% 4,87% 7,69% 5,12% 7,95% 8,31% 5,12% 3,27% 6,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -30,72% -27,38% -51,99% -26,42% -45,43% -38,33% -26,90% -59,96% -72,13% -31,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,17% 49,03% 37,89% 81,10% 60,42% 81,90% 61,23% 64,60% 79,42% 118,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...