Visa allt om PrimeKey Solutions AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12
Nettoomsättning 178 078 155 672 125 343 95 849 75 335
Övrig omsättning 16 495 15 391 10 843 8 953 6 479
Rörelseresultat (EBIT) 21 212 16 829 8 073 15 044 26 337
Resultat efter finansnetto 19 298 17 099 9 964 14 153 26 837
Årets resultat 14 117 12 193 5 934 10 035 22 662
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 093 40 749 30 249 27 875 16 297
Omsättningstillgångar 123 177 84 719 71 326 57 071 46 955
Tillgångar 166 270 125 468 101 575 - 63 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 881 73 836 59 700 53 770 41 957
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 389 51 633 41 875 29 744 21 295
Skulder och eget kapital 166 270 125 468 101 575 - 63 252
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
Löner till styrelse & VD 7 586 5 446 4 751 3 483 1 971
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 74 690 63 574 54 014 35 265 18 888
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - -
Sociala kostnader 15 726 47 387 12 664 9 533 7 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 194 573 171 063 136 186 104 802 81 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 73 74 50 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 120 2 132 1 694 1 917 2 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 169 983 1 003 813
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 694 26 859 16 698 22 018 30 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,39% 24,20% 30,77% 27,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,86% 13,65% 9,90% - 42,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,01% 11,00% 8,02% 15,70% 35,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,34% 91,39% 92,82% 94,05% 92,88%
Rörelsekapital/omsättning 25,15% 21,25% 23,50% 28,51% 34,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,85% 58,85% 58,77% - 66,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,01% 156,40% 156,08% 178,08% 212,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 126 862 116 694 95 460 79 925 75 240 31 302 24 217 23 897 21 646 19 425
Övrig omsättning 15 760 15 245 10 642 8 937 6 474 6 823 1 256 7 191 1 117 1 273
Rörelseresultat (EBIT) 19 006 17 719 7 933 13 149 24 912 1 020 -1 248 1 408 -1 139 -3 305
Resultat efter finansnetto 17 584 18 075 9 876 12 527 25 414 1 167 -1 247 1 380 -1 154 -3 301
Årets resultat 13 549 14 114 7 712 9 358 21 792 1 435 -3 322 -3 348 -1 089 -2 124
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 501 48 347 36 073 31 618 18 165 15 473 12 335 6 242 463 292
Omsättningstillgångar 93 023 72 733 60 520 49 609 43 566 16 246 6 185 2 798 10 819 7 954
Tillgångar 145 524 121 080 96 594 81 227 61 731 31 720 18 520 9 041 11 282 8 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 282 74 732 58 619 50 906 39 876 18 083 2 360 2 110 3 457 4 547
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0
Kortfristiga skulder 57 242 46 348 37 975 30 321 21 856 13 636 16 159 6 463 7 824 3 700
Skulder och eget kapital 145 524 121 080 96 594 81 227 61 731 31 720 18 520 9 041 11 282 8 247
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 989 1 538 1 256 1 036 1 816 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 415 23 466 21 707 17 121 13 729 11 493 11 872 10 726 9 540 8 731
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 12 415 11 573 10 637 8 364 6 628 5 088 4 350 4 095 3 533 2 737
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 622 131 939 106 102 88 862 81 714 38 125 25 473 31 088 22 763 20 698
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 43 33 27 24 23 26 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 094 2 846 2 220 2 422 2 787 1 304 1 053 919 984 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 025 923 817 859 825 716 740 593 613 551
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 467 24 694 14 164 17 731 28 456 3 493 -67 1 429 -1 089 -3 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,71% 22,24% 19,44% 6,23% 140,37% 29,26% 1,34% 10,40% 11,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,21% 14,94% 10,31% 16,24% 41,17% 3,68% -6,65% 15,58% -9,83% -40,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,16% 15,51% 10,43% 16,51% 33,78% 3,73% -5,08% 5,90% -5,12% -16,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,72% 66,29% 69,72% 75,61% 78,77% 69,95% 63,89% 66,00% 75,42% 65,14%
Rörelsekapital/omsättning 28,20% 22,61% 23,62% 24,13% 28,85% 8,34% -41,19% -15,34% 13,84% 21,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,66% 61,72% 60,69% 62,67% 64,60% 57,01% 12,74% 23,34% 30,64% 55,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,51% 156,93% 159,37% 163,61% 199,33% 109,60% 38,28% 43,29% 138,28% 214,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!