Visa allt om Professorn & Profeten produktutveckling och konsulting AB
Visa allt om Professorn & Profeten produktutveckling och konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 923 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Övrig omsättning 144 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 8 128 457 -182 126 -93 478 1 083 290
Resultat efter finansnetto 2 876 -12 55 342 -275 31 -105 825 918 352
Årets resultat 2 810 95 11 137 -27 0 -10 594 453 202
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 163 247 133 265 291 348 1 2 154
Omsättningstillgångar 4 287 1 192 1 422 2 319 2 223 2 086 3 565 2 668 1 642 410
Tillgångar 4 420 1 355 1 669 2 452 2 487 2 377 3 913 2 668 1 644 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 970 461 366 455 518 545 945 1 255 661 271
Obeskattade reserver 254 228 283 248 111 359 350 446 324 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 962 377 744 1 598 1 621 977 1 991 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 289 276 152 238 496 628 968 659 222
Skulder och eget kapital 4 420 1 355 1 669 2 452 2 487 2 377 3 913 2 668 1 644 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 645 - 519 400 33 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 254 316 216 68 0 419 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 214 174 115 341 248 296 210 10 0
Utdelning till aktieägare 200 300 0 100 200 0 400 0 0 0
Omsättning 1 067 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 923 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 541 398 201 998 679 767 636 53 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 252 92 214 536 -103 205 -67 479 1 084 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,51% 12,83% -15,51% -2,10% -8,46% 23,35% -22,31% -9,32% 317,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,50% 0,66% 7,67% 18,64% -7,32% 5,30% -2,38% 31,00% 75,79% 65,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 313,65% 0,88% 14,16% 42,71% -16,65% 10,55% -9,61% 66,37% 90,68% 111,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,04% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 439,22% 88,53% 126,77% 202,52% 181,61% 133,17% 303,41% 136,44% 71,54% 57,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,68% 47,15% 35,16% 26,01% 24,12% 34,06% 30,74% 59,07% 54,40% 57,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 839,91% 412,46% 515,22% 1 505,26% 919,33% 413,91% 562,74% 271,90% 249,17% 184,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...