Visa allt om Cardellen Spel & Tobak AB
Visa allt om Cardellen Spel & Tobak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 071 3 129 3 319 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830
Övrig omsättning 320 - 9 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 108 -44 37 168 63 98 96 30 13
Resultat efter finansnetto 198 108 -45 36 165 58 94 93 30 6
Årets resultat 169 84 -2 25 93 41 66 61 12 6
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 35 41 48 54 60 70 80 159 265
Omsättningstillgångar 734 602 432 523 672 504 648 489 370 332
Tillgångar 750 638 474 571 726 564 718 568 528 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 364 281 282 257 164 173 161 100 89
Obeskattade reserver 0 19 21 64 64 25 25 23 14 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 55 0 0 0 3 16 28 0 0
Kortfristiga skulder 210 198 173 225 405 371 504 357 414 508
Skulder och eget kapital 750 638 474 571 726 564 718 568 528 596
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 288 298 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 436 497 547 505 451 469 43 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 114 161 157 129 124 140 117 116 112
Utdelning till aktieägare 385 0 0 0 0 0 50 54 0 0
Omsättning 3 391 3 129 3 328 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 536 1 565 1 660 1 826 1 957 1 754 1 712 1 649 1 517 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 279 333 353 328 289 320 224 209 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 199 114 -38 43 174 73 108 218 156 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,85% -5,72% -9,12% -6,69% 11,61% 2,42% 3,85% 8,67% 7,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,67% 16,93% -9,28% 6,48% 23,14% 11,17% 13,79% 16,90% 5,87% 2,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% 3,45% -1,33% 1,01% 4,29% 1,80% 2,89% 2,91% 1,02% 0,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,85% 34,26% 33,14% 32,78% 31,73% 31,59% 34,29% 32,21% 30,88% 30,71%
Rörelsekapital/omsättning 17,06% 12,91% 7,80% 8,16% 6,82% 3,79% 4,21% 4,00% -1,45% -6,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,20% 59,38% 62,74% 58,13% 41,90% 32,34% 26,66% 31,33% 20,85% 14,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 349,52% 170,71% 134,10% 150,22% 119,26% 84,10% 93,06% 94,96% 55,31% 36,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...