Visa allt om Rydbergs Måleri AB
Visa allt om Rydbergs Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 568 1 400 1 182 1 081 991 1 133 539 532 524 473
Övrig omsättning - 4 34 - - 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 22 71 -18 50 105 3 -39 -44 -108
Resultat efter finansnetto -6 21 70 -19 49 103 -2 -43 -45 -109
Årets resultat -6 21 70 -19 49 103 -2 -43 -45 -109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 19 20 29 12 3 11 25 40 58
Omsättningstillgångar 292 337 240 185 234 195 67 54 57 92
Tillgångar 301 357 260 214 247 198 78 79 98 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 187 186 116 135 86 -16 -14 29 74
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 170 74 97 109 112 95 93 69 76
Skulder och eget kapital 301 357 260 214 247 198 78 79 98 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 258 219 264 187 222 220 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 248 241 0 0 0 0 0 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 126 117 119 107 121 97 107 112 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 568 1 404 1 216 1 081 991 1 148 539 532 524 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 568 1 400 1 182 1 081 991 1 133 539 532 524 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 375 358 376 330 385 287 333 340 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 35 80 -11 53 113 17 -23 -26 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,00% 18,44% 9,34% 9,08% -12,53% 110,20% 1,32% 1,53% 10,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,33% 6,16% 27,31% -8,41% 20,24% 53,03% 3,85% -49,37% -44,90% -72,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,26% 1,57% 6,01% -1,67% 5,05% 9,27% 0,56% -7,33% -8,40% -22,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,63% 42,57% 49,66% 49,95% 54,39% 56,58% 73,10% 74,62% 77,48% 66,17%
Rörelsekapital/omsättning 10,97% 11,93% 14,04% 8,14% 12,61% 7,33% -5,19% -7,33% -2,29% 3,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,13% 52,38% 71,54% 54,21% 54,66% 43,43% -20,51% -17,72% 29,59% 49,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,67% 184,71% 324,32% 190,72% 214,68% 174,11% 70,53% 58,06% 82,61% 121,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...