Visa allt om Svarsvik Trafik och Transport AB
Visa allt om Svarsvik Trafik och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 43 697 44 205 40 947 44 214 42 327 39 736 34 726 31 652 21 255 16 165
Övrig omsättning 132 65 356 73 176 116 65 70 3 162
Rörelseresultat (EBIT) -423 2 110 147 905 1 533 173 1 651 3 152 1 924 1 561
Resultat efter finansnetto 2 961 2 964 775 1 550 1 795 135 1 431 3 552 2 076 1 600
Årets resultat 3 852 2 384 1 511 1 820 1 012 706 687 1 938 838 971
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 933 8 348 8 105 5 387 9 256 13 709 16 110 9 568 7 040 3 050
Omsättningstillgångar 11 859 12 024 10 180 10 299 12 561 9 984 9 664 9 381 4 864 3 816
Tillgångar 27 792 20 371 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 167 3 209 2 334 3 033 5 863 5 251 4 846 4 259 3 162 2 324
Obeskattade reserver 1 569 2 517 2 319 3 302 3 895 3 309 3 989 3 450 2 349 1 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 372 4 616 4 016 582 1 823 4 882 7 465 4 053 2 116 274
Kortfristiga skulder 12 685 10 029 9 616 8 768 10 236 10 251 9 474 7 187 4 277 2 886
Skulder och eget kapital 27 792 20 371 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 1 227 100 244 0 250 521 511 509 480 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 20 504 20 291 19 570 21 254 20 240 19 275 15 538 14 368 9 370 6 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 742 7 684 7 117 7 705 6 621 7 192 5 934 5 400 3 563 2 615
Utdelning till aktieägare 2 020 2 020 1 010 0 300 200 0 0 0 0
Omsättning 43 829 44 270 41 303 44 287 42 503 39 852 34 791 31 722 21 258 16 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 73 53 61 57 56 50 49 39 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 575 606 773 725 743 710 695 646 545 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 386 510 477 477 483 444 416 346 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 039 5 125 3 471 5 020 6 015 4 616 5 143 5 636 3 422 3 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,15% 7,96% -7,39% 4,46% 6,52% 14,43% 9,71% 48,92% 31,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,62% 15,42% 4,71% 10,93% 9,67% 2,90% 7,23% 19,50% 18,12% 24,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,39% 7,11% 2,11% 3,88% 4,98% 1,73% 5,37% 11,67% 10,15% 10,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,82% 84,31% 82,94% 83,51%
Rörelsekapital/omsättning -1,89% 4,51% 1,38% 3,46% 5,49% -0,67% 0,55% 6,93% 2,76% 5,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,40% 25,39% 22,66% 35,76% 40,03% 32,46% 30,21% 35,90% 40,77% 48,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,06% 112,21% 99,42% 113,17% 119,83% 97,40% 102,01% 130,53% 113,72% 132,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...