Visa allt om Grönhagens Bärgning & Transport AB
Visa allt om Grönhagens Bärgning & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 261 11 023 15 447 12 439 11 809 8 665 12 377 11 032 11 575 10 523
Övrig omsättning 655 584 158 657 973 524 370 394 - 147
Rörelseresultat (EBIT) 309 -457 760 12 366 -1 588 353 708 482 1 154
Resultat efter finansnetto -158 -952 263 -371 -140 -2 078 -42 326 47 853
Årets resultat 742 -952 263 -371 -140 -621 11 1 5 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 801 11 898 11 011 5 038 5 926 5 490 8 749 8 362 6 922 5 538
Omsättningstillgångar 477 724 1 615 1 670 2 266 1 183 2 284 1 926 1 271 1 607
Tillgångar 11 278 12 621 12 626 6 708 8 192 6 673 11 033 10 288 8 193 7 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 -570 382 119 290 130 350 340 339 334
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 457 1 520 1 220 1 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 196 9 395 8 884 4 215 5 435 4 274 6 700 5 905 3 590 3 104
Kortfristiga skulder 1 909 3 796 3 360 2 374 2 466 2 269 2 526 2 523 3 043 2 513
Skulder och eget kapital 11 278 12 621 12 626 6 708 8 192 6 673 11 033 10 288 8 193 7 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 548 601 745 547 678 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 035 3 710 2 867 2 751 2 428 2 832 2 162 2 196 1 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 215 1 422 1 191 1 348 1 152 1 301 1 024 1 118 1 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 916 11 607 15 605 13 096 12 782 9 189 12 747 11 426 11 575 10 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 10 12 10 11 10 13 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 102 1 287 1 244 1 074 867 952 1 103 1 286 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 450 444 428 440 431 383 384 452 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 750 229 1 570 736 1 031 -752 1 525 1 819 1 630 2 040
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,06% -28,64% 24,18% 5,33% 36,28% -29,99% 12,19% -4,69% 10,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,77% -3,62% 6,02% 0,18% 4,47% -23,80% 3,21% 6,89% 5,90% 16,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,78% -4,15% 4,92% 0,10% 3,10% -18,33% 2,86% 6,43% 4,17% 10,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,33% -27,87% -11,30% -5,66% -1,69% -12,53% -1,96% -5,41% -15,31% -8,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,53% -4,52% 3,03% 1,77% 3,54% 1,95% 12,91% 14,19% 14,86% 16,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,99% 19,07% 48,07% 70,35% 91,89% 52,14% 90,42% 76,34% 41,77% 63,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...