Visa allt om JA's Motor AB
Visa allt om JA's Motor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 945 925 874 1 118 983 1 033 1 032 783 1 710 838
Övrig omsättning 68 80 69 2 - - 38 6 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -83 -9 -5 17 90 -2 136 - 333 -23
Resultat efter finansnetto -83 -10 -5 15 84 -12 125 - 323 -23
Årets resultat -83 -10 -5 8 65 -12 125 - 217 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 58 108 158 168 184 225 333 386 7
Omsättningstillgångar 370 432 380 383 434 466 478 309 626 460
Tillgångar 395 490 488 540 602 650 703 642 1 012 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 376 387 421 413 349 411 285 541 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 0 13 50 97 155 194 272 0
Kortfristiga skulder 99 115 103 106 139 205 137 162 179 143
Skulder och eget kapital 395 490 488 540 602 650 703 642 1 012 467
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 100 122 137 217 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 295 301 289 273 231 117 114 166 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 118 109 76 88 123 97 113 129 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 30 0 0 50 0 50 0
Omsättning 1 013 1 005 943 1 120 983 1 033 1 070 789 1 730 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 473 463 437 559 492 517 516 392 855 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 227 207 208 183 138 171 147 156 245 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 41 45 67 136 39 177 - 474 21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% 5,84% -21,82% 13,73% -4,84% 0,10% 31,80% -54,21% 104,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,01% -1,84% -1,02% 3,15% 15,12% -0,15% 19,35% - 33,70% -4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,78% -0,97% -0,57% 1,52% 9,26% -0,10% 13,18% - 19,94% -2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,54% 56,22% 58,92% 51,25% 60,33% 51,11% 56,01% - 72,11% 64,32%
Rörelsekapital/omsättning 28,68% 34,27% 31,69% 24,78% 30,01% 25,27% 33,04% 18,77% 26,14% 37,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,92% 76,73% 79,30% 77,96% 68,60% 53,69% 58,46% 44,39% 54,95% 69,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,71% 195,65% 194,17% 194,34% 117,27% 122,93% 164,96% 65,43% 234,64% 181,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...