Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB
Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 517 1 219 597 484 511 570 535 169 602 539
Övrig omsättning - - - - - - - 794 416 202
Rörelseresultat (EBIT) -111 141 16 -35 -11 -35 -51 36 -46 72
Resultat efter finansnetto -111 141 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 72
Årets resultat -111 135 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 13 18 16 24 32 0 0 0
Omsättningstillgångar 269 358 125 139 131 169 203 281 280 312
Tillgångar 269 359 137 157 147 193 235 281 280 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 221 86 62 96 111 146 196 160 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 138 51 95 51 82 89 85 120 107
Skulder och eget kapital 269 359 137 157 147 193 235 281 280 312
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 301 300 325 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 300 273 302 273 275 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 94 86 95 86 87 95 94 107 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 517 1 219 597 484 511 570 535 963 1 018 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 517 1 219 597 484 511 570 535 169 602 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 404 365 404 363 363 400 397 445 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -110 153 28 -25 -3 -27 -43 36 -46 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,59% 104,19% 23,35% -5,28% -10,35% 6,54% 216,57% -71,93% 11,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,26% 39,28% 18,25% -22,29% -7,48% -18,13% -21,70% 12,81% -16,07% 23,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,47% 11,57% 4,19% -7,23% -2,15% -6,14% -9,53% 21,30% -7,48% 13,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,46% 57,34% 78,39% 97,52% 99,02% 92,98% 92,71% -5,92% 75,25% 76,07%
Rörelsekapital/omsättning 21,28% 18,05% 12,40% 9,09% 15,66% 15,26% 21,31% 115,98% 26,58% 38,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,89% 61,56% 62,77% 39,49% 65,31% 57,51% 62,13% 69,75% 57,14% 65,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,18% 259,42% 245,10% 146,32% 256,86% 206,10% 228,09% 330,59% 233,33% 291,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...