Visa allt om Vectura Tvätt-Tjänst i Malmö AB
Visa allt om Vectura Tvätt-Tjänst i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 952 3 811 3 706 3 740 3 782 3 425 3 356 3 693 3 460 3 887
Övrig omsättning 376 165 171 282 142 10 - - 1 45
Rörelseresultat (EBIT) 196 0 46 -18 22 -55 59 260 -407 116
Resultat efter finansnetto 174 -5 39 -25 6 -95 3 181 -519 -1
Årets resultat 146 -5 39 -25 6 -95 3 181 -519 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 28 34 11 237 474 756 1 041 1 554 2 046
Omsättningstillgångar 1 255 1 089 1 072 997 749 851 753 774 492 811
Tillgångar 1 380 1 116 1 105 1 008 986 1 325 1 508 1 814 2 046 2 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 215 220 181 206 200 295 292 111 230
Obeskattade reserver 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 310 305 305 306 306 311 525 809 1 167 1 821
Kortfristiga skulder 682 597 580 521 474 813 688 714 768 807
Skulder och eget kapital 1 380 1 116 1 105 1 008 986 1 325 1 508 1 814 2 046 2 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 102 85 85 211 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 810 1 661 1 629 1 584 1 198 1 126 1 051 1 248 1 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 695 606 582 559 463 444 420 490 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 328 3 976 3 877 4 022 3 924 3 435 3 356 3 693 3 461 3 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 494 476 463 468 473 489 559 616 494 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 317 286 279 269 255 279 263 283 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 6 64 208 259 226 344 773 107 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,70% 2,83% -0,91% -1,11% 10,42% 2,06% -9,13% 6,73% -10,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,28% 0,09% 4,25% -1,69% 2,23% -4,15% 3,91% 14,33% -19,84% 4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,98% 0,03% 1,27% -0,45% 0,58% -1,61% 1,76% 7,04% -11,73% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,16% 92,78% 92,55% 90,08% 90,82% 89,66% 89,66% 90,04% 88,64% 90,76%
Rörelsekapital/omsättning 14,50% 12,91% 13,28% 12,73% 7,27% 1,11% 1,94% 1,62% -7,98% 0,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,61% 19,27% 19,91% 17,96% 20,89% 15,09% 19,56% 16,10% 5,43% 8,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,02% 182,41% 184,83% 191,36% 158,02% 104,67% 109,45% 108,40% 64,06% 100,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...