Visa allt om Sigbuss Aktiebolag
Visa allt om Sigbuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 18 241 18 925 18 233 19 239 16 372 17 435 17 144 17 422 16 998 15 415
Övrig omsättning 176 11 139 323 55 90 656 28 36 32
Rörelseresultat (EBIT) -235 -988 -178 578 -1 138 -359 935 1 170 166 590
Resultat efter finansnetto -494 -1 201 -302 426 -680 -501 752 1 068 21 1 747
Årets resultat -64 -746 -108 458 -536 -59 463 606 42 1 590
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 204 3 797 2 484 2 805 2 194 2 985 3 610 3 897 3 393 3 153
Omsättningstillgångar 4 881 5 708 5 397 5 252 4 853 4 673 4 872 4 781 3 971 3 932
Tillgångar 9 085 9 505 7 880 8 057 7 047 7 659 8 482 8 678 7 364 7 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 426 1 490 2 236 2 344 1 886 2 422 2 480 2 717 2 222 2 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 254 657 544 301 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 055 4 445 2 231 1 336 1 067 1 355 1 688 1 874 1 741 1 619
Kortfristiga skulder 3 604 3 570 3 413 4 377 4 094 3 628 3 656 3 542 3 100 2 946
Skulder och eget kapital 9 085 9 505 7 880 8 057 7 047 7 659 8 482 8 678 7 364 7 084
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 116 407 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 373 7 297 7 744 7 248 8 044 7 457 7 415 7 416 6 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 2 392 2 343 2 549 2 218 2 788 2 487 2 552 2 509 2 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 700 111 0
Omsättning 18 417 18 936 18 372 19 562 16 427 17 525 17 800 17 450 17 034 15 447
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 30 30 29 28 30 30 30 31 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 651 631 608 663 585 581 571 581 548 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 328 320 357 345 365 336 340 345 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 165 331 1 093 2 046 125 1 118 2 371 2 562 1 272 1 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,61% 3,80% -5,23% 17,51% -6,10% 1,70% -1,60% 2,49% 10,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,59% -10,39% -2,26% 7,19% -7,08% -4,47% 11,29% 13,82% 2,92% 28,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,29% -5,22% -0,98% 3,01% -3,05% -1,96% 5,59% 6,88% 1,26% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,00% 11,30% 10,88% 4,55% 4,64% 5,99% 7,09% 7,11% 5,12% 6,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,70% 15,68% 28,38% 29,09% 26,76% 34,07% 34,95% 35,93% 33,12% 34,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,43% 159,89% 158,13% 119,99% 118,54% 128,80% 133,26% 134,98% 128,10% 133,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...