Visa allt om Degdala Åkeri AB
Visa allt om Degdala Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 819 1 879 1 887 2 005 1 911 1 671 1 482 1 817 1 760 1 721
Övrig omsättning - - 10 340 570 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 16 51 543 816 -112 -340 -175 -2 13
Resultat efter finansnetto -51 -21 -12 486 757 -120 -355 39 -54 -50
Årets resultat 4 11 0 2 2 6 1 247 1 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 712 2 166 2 621 3 019 2 149 152 541 1 051 1 342 1 819
Omsättningstillgångar 916 912 891 1 071 932 785 617 858 446 495
Tillgångar 2 628 3 078 3 512 4 091 3 081 937 1 158 1 909 1 788 2 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 394 383 383 382 379 373 422 190 189
Obeskattade reserver 1 131 1 188 1 224 1 237 755 2 132 490 700 757
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 493 880 1 272 1 663 1 300 201 178 427 379 734
Kortfristiga skulder 656 616 633 808 644 355 474 570 519 634
Skulder och eget kapital 2 628 3 078 3 512 4 091 3 081 937 1 158 1 909 1 788 2 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 234 286 295 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 338 300 300 333 206 385 33 11 23 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 176 169 171 181 143 198 159 175 131 122
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 50 15 0
Omsättning 1 819 1 879 1 897 2 345 2 481 1 671 1 482 1 817 1 760 1 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 819 1 879 1 887 2 005 1 911 1 671 1 482 1 817 1 760 1 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 477 479 520 359 586 432 479 454 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 428 471 505 928 1 114 276 170 344 475 491
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,19% -0,42% -5,89% 4,92% 14,36% 12,75% -18,44% 3,24% 2,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,03% 0,52% 1,45% 13,35% 26,68% -11,63% -29,27% 4,30% -0,11% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,48% 0,85% 2,70% 27,23% 43,01% -6,52% -22,87% 4,51% -0,11% 1,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,29% 15,75% 13,67% 13,12% 15,07% 25,73% 9,65% 15,85% -4,15% -8,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,81% 42,91% 38,09% 31,65% 30,46% 40,61% 40,61% 40,59% 38,81% 31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,63% 148,05% 140,76% 132,55% 144,72% 221,13% 130,17% 150,53% 85,93% 78,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...