Visa allt om Backlura Fritid AB
Visa allt om Backlura Fritid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 440 1 931 1 783 1 728 1 636 1 779 1 725 1 608 1 218 1 124
Övrig omsättning - 5 - 2 - - - 12 35 8
Rörelseresultat (EBIT) -179 313 192 148 -4 178 145 194 49 -186
Resultat efter finansnetto -179 313 193 153 -5 182 146 194 50 -193
Årets resultat -179 244 151 119 -5 179 80 146 50 -138
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 12 20 29
Omsättningstillgångar 549 716 557 550 642 695 677 611 397 219
Tillgångar 549 716 557 550 642 695 683 624 416 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 623 430 328 359 364 285 304 159 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 61 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 93 127 221 283 331 337 294 258 139
Skulder och eget kapital 549 716 557 550 642 695 683 624 416 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 314 307 280 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 019 996 995 999 883 503 486 394 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 381 366 364 301 280 332 303 273 279
Utdelning till aktieägare 0 0 50 50 50 100 0 100 0 0
Omsättning 1 440 1 936 1 783 1 730 1 636 1 779 1 725 1 620 1 253 1 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 480 644 594 576 545 593 575 536 406 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 465 469 446 474 453 438 395 339 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -179 313 192 148 -4 184 151 202 58 -117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,43% 8,30% 3,18% 5,62% -8,04% 3,13% 7,28% 32,02% 8,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,60% 43,72% 34,65% 27,82% -0,62% 26,33% 21,23% 31,09% 12,02% -77,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,43% 16,21% 10,82% 8,85% -0,24% 10,29% 8,41% 12,06% 4,11% -17,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,56% 96,53% 96,35% 93,17% 95,11% 96,01% 95,88% 95,46% 95,57% 95,91%
Rörelsekapital/omsättning 30,90% 32,26% 24,12% 19,04% 21,94% 20,46% 19,71% 19,71% 11,41% 7,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,87% 87,01% 77,20% 59,64% 55,92% 52,37% 48,31% 51,67% 38,22% 43,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 527,88% 769,89% 438,58% 248,87% 226,86% 209,97% 200,89% 207,82% 153,88% 157,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...